A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

 

Zoobentos Djur som lever på bottnen av en sjö, ett vattendrag eller ett havsområde. Bentalen (bentiska zonen) består av den nedre delen av strandzonen, där solljuset fortfarande kan tränga ner men som gränsar till den icke solbelysta bottnen, samt hela den icke solbelysta delen av sjö- eller havsbottnen. Bentos är beteckningen på bottenlevande organismer (bentiska organismer). Bottenlevande djur kallas för zoobentos, bottenlevande växter kallas fytobentos och mikroskopiska bottenlevande organismer kallas mikrobentos.

Zooplankton Små djur som flyter fritt i havens och sjöarnas övre vattenlager. Kallas även djurplankton.