A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

 

Ytavrinning Vattenflöde på markytan, d.v.s. vatten som rinner vidare på markytan och inte sjunker ner i marken.

Yttre vattenresurser Ett lands totala mängd förnybart färskvatten utgörs av det vatten som finns i landets floder och vattenmagasin och som har sitt ursprung antingen i den nederbörd som faller över landet (inre vattenresurser) eller i sådana gränsöverskridande vattendrag och vattenmagasin som man delar med andra länder, som är landets yttre vattenresurser.

Ytvatten Enligt definitionen i Vattendirektivet (Artikel 2) "inlandsvatten utom grundvatten i övergångszon och kustvatten, utom när det gäller kemisk status då det även skall inbegripa territorialvatten". En mer allmän definition av ytvatten är sjöar, vattendrag och hav. Motsatsen till ytvatten är då grundvatten.

Ytvattendelare En vattendelare kan vara en ytvattendelare eller en grundvattendelare . En vattendelare avgränsar ett avrinningsområde – nederbörd som faller på området innanför vattendelaren kommer att bidra till tillrinningen och avrinningen (och grundvattenbildningen) inom området. En vattendelare utgör således också gränsen mellan två avrinningsområden. En ytvattendelare är ofta en höjd, något som syns i terrängen och som inte förändras.

Ytvattenförekomst Enligt definitionen i Vattendirektivet (Artikel 2) är en ytvattenförekomst "en avgränsad och betydande ytvattenförekomst som till exempel en sjö, ett magasin, en å, flod eller kanal, ett vatten i övergångszon eller en kustvattensträcka." En vattenförekomst är också, enligt Vattendirektivet, den minsta storheten för beskrivning och bedömning av vatten. En vattenförekomst är homogen i samtliga indelningar som går att göra. En vattenförekomst tillhör sålunda en typ, har en status (vattenkvalitet) och bedöms utsättas för en specificerad nivå av påverkan. Ett vattendrag eller en sjö kan alltså bestå av flera vattenförekomster.

Se också grundvattenförekomst.

Ytvattenstatus Enligt definitionen i Vattendirektivet (Artikel 2) "allmän benämning på statusen hos en ytvattenförekomst, som bestäms av dess ekologiska status eller dess kemiska status, beroende på vilkendera som är sämst."

Ytvattentäkt Vattensamling (sjö, vattendrag eller kustvatten) som används för att pumpa upp råvatten som bereds för att användas som dricksvatten eller för användning i industrin.