A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

  

Å Det finns ingen klar definition av vad som utmärker ett vattendrag som skall kallas "å". Enligt en definition är ån ett mindre strömmande vattendrag, som är större än en bäck men mindre än en älv. Enligt en annan definition "rinner det mindre vatten i åarna än i älvarna och i bäckarna rinner vanligen minst" ("en norrländsk bäck kan vara betydligt större än en gotländsk å"). Åar och bäckar kan delas upp i sådana som till de stora sjöarnas utlopp, sydsvenska höglandets bäckar och åar samt södra Sveriges slättlandåsar.

Ålands hav Ålands hav ingår i havsområdet Bottniska viken. Det grunda och örika Ålands hav och tillika grunda och örika Skärgårdshavet ligger mellan Bottenhavet och Egentliga Östersjön.

Ålgräs En blomväxt i havet. Det finns inte många blommande växter i havet, men sjögräsarten, ålgräs (Zostera marina) är en av dessa och en mycket viktig art i södra Östersjön. I denna del av Östersjön förekommer stora ålgräsängar på mjuka, sandiga kust- och strandnära grunda bottnar. Ålgräsängar är typiska och viktiga biotoper på grunda bottnar i södra Östersjön, och är här lika viktig som nyckelart som blåstången är på hårda bottnar. Liksom andra blomväxter har ålgräset rötter med vilka de sitter fast i sedimenten/bottnen.

Århuskonventionen Konventionen om allmänhetens tillgång till miljöinformation och deltagande i beslutsfattande på miljöområdet samt rättslig prövning av miljöfrågor (Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters). Konventionen knyter samman frågor om miljö och mänskliga rättigheter med utgångspunkt från skyldigheterna inför kommande generationer. I konventionen framhävs att hållbar utveckling bara kan nås om alla berörda parter strävar mot detta mål. Samspelet i ett demokratiskt sammanhang mellan medborgarna och statliga organ betonas och behovet av en ny process för allmänhetens deltagande i både förhandling om och genomförande av internationella avtal lyfts fram. Konventionen handlar i grunden om förhållandet mellan medborgarna och deras regeringar och är därför också ett avtal om regeringarnas ansvarsskyldighet, om deras öppenhet och vilja att gå medborgarna till mötes. Enligt konventionen har medborgarna rättigheter vad gäller tillgång till miljöinformation och deltagande i beslutsfattande på miljöområdet samt rättslig prövning av miljöfrågor.

Återcirkulering När näringsämnen bundna i organiskt material frigörs så att ämnena åter blir tillgängliga för algtillväxt kallas det återcirkulering.

Återkolonisering När bottenlevande djur kommer tillbaka till och etablerar sig på nytt i ett bottenområde där det har varit svår syrebrist.  

Åtgärdsprogram Krav på att utarbeta åtgärdsprogram för att nå de uppsatta målen finns i flera EG-direktiv. I Vattendirektivet är kravet på åtgärdsprogram (en handlingsplan för det som behöver göras för att uppnå målet god vattenstatus inom ett vattendistrikt) kopplat till övriga moment för att genomföra direktivet. Åtgärdsprogrammet skall utformas mot bakgrund av kunskaperna från k araktärisering/bakgrundsbeskrivning och klassificeringen som skall göras enligt direktivet.

Åtgärdsprogrammet skall, på grundval av denna kunskap och analys, visa hur man inom distriktet behöver gå till väga för att kunna nå de miljömål som satts upp för distriktets vattenförekomster. Åtgärdsprogrammet, som skall ses som ett underlag för strategisk planering, blir ett mycket centralt dokument i det framtida vattenvårdsarbetet.