Typindelning

Genom att skapa grupper (typer) av ytvattenförekomster som liknar varandra efter klimat, naturgeografisk region, geologi, höjd över havet, storlek, djup m.m., kan man bedöma vattenförekomsterna efter gemensamma referensvärden.

I Sverige finns det ett mycket stort antal ytvattenförekomster och för att förenkla hanteringen av dessa kan man dela in vattenförekomsterna i delpopulationer såsom typgrupper. Istället för att beskriva tillståndet i enskilda vattenförekomster kan således tillståndet för en typgrupp av vattenförekomster beskrivas.

Vattenkategorier

I en typgrupp är alla vattenförekomster av en och samma kategori, det vill säga:

  • sjö
  • vattendrag
  • kustvatten
  • vatten i övergångszon.

Indelning i typgrupper

Innan man delar in vattenförekomsterna i typgrupper krävs flera andra steg;

  1. karakterisering i vattentyper
  2. indelning i typer enligt bedömningsgrunderna
  3. bedömning av potentiell påverkan

Karakterisering i vattentyper

Sjöar och vattendrag (sötvatten) skall typas inom en av de sju limniska ekoregionerna. För sjöar är de bestämmande egenskaperna humushalt, kalkhalt, maxdjup och yta. För vattendrag är det längd och tillrinningsområdets area.

Övergångs- och kustvatten (saltvatten) har två övergångsvattentyper och 23 kustvattentyper definierade med hjälp av kemiska och fysikaliska kriterier.

Till dessa två typer finns ytterligare 11 olika typindelningar där varje typvärde beskriver vattenförekomsten ytterligare i detalj.

Vattenförekomsterna får en typbeteckning

Typbeteckningen för vattenförekomster i sjöar och åar består av tecken för de olika klasserna av typkriterierna.

Exempel: En vattenförekomst med typbeteckningen "2S(DLNN)" ligger i limnisk ekoregion 2 (2), är en sjö (S), är djup (D), är stor (L), har låg humushalt (N) och har låg kalkhalt (N). 

Vattenförekomsttyperna i kust- och övergångsvatten är numrerade och har ett egennamn.

Exempel: En kuststräcka med typbeteckningen "5 Skälderviken" ligger i Södra Hallands och norra Öresunds farvatten och kallas för Skälderviken.

Mer information

Handboken 2007:3, kapitel 4, handlar om typning av vattenförekomster i ytvatten.

SMHI rapport 2002/1796/1933 Indelning av Svenska Övergångs- och Kustvatten i typer enligt Ramdirektivet för Vatten beskriver typindelningen av kust- och övergångsvatten. 

Indelning av kust- & övergångsvatten

Indelning av Svenska Övergångs & Kustvatten i typer enligt Ramdirektivet för Vatten. SMHI, Dnr 2002/1796/1933

Handbok 2007:3

Handbok 2007:3 Kartläggning och analys av ytvatten - en handbok för tillämpning av 3 kap. 1 och 2 §§ förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön

NFS 2006:1

Naturvårdsverkets föreskrifter 2006:1 om kartläggninig och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Ändringar enligt NFS 2008:11 införda.