Kvantitativ grundvattenstatus

Grundvattenförekomsternas kvantitativa status är god om vattenuttagen är i balans med grundvattenbildningen, så att inte grundvattenförrådet och de ekosystem som beror av det utarmas eller försämras.

Genom att mäta grundvattennivån eller genom att jämföra den långsiktiga grundvattenbildningen med uttaget av vatten, kan man få en uppfattning om grundvattentillgången och förhindra eventuella överuttag.

Kriterier för god kvantitativ status

För att en grundvattenförekomst ska uppnå god kvantitativ status får inte uttagen vara större än nybildningen av grundvatten eller så stora att flödesriktningar ändras så att saltvatten eller andra föroreningar kan tränga in. Grundvattennivån får inte heller förändras så att det medför att god ekologisk status inte nås i ytvatten som är förbundna med grundvattenförekomster eller att grundvattenberoende terrestra ekosystem tar skada. 

Mer information

Klassificering av kvantitativ grundvattenstatus styrs av Sveriges geologiska undersöknings (SGU) föreskrifter om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för grundvatten SGU-FS 2013:2. En närmare beskrivning finns i SGU:s bedömningsgrunder för statusklassificering av grundvatten.

Vattenförvaltningen är ett cykliskt arbete i ständig utveckling. Metoder och data förbättras därför i takt med att vi lär oss mer. Hur vattenmyndigheterna gått till väga med statusklassificering i tidigare cykler beskrivs i förvaltningsplanerna som publiceras var sjätte år.