Kemisk status

Kemisk status bestäms genom att mäta halterna av miljögifter eller föroreningar och jämföra dem mot gränsvärden som inte får överskridas om status ska bedömas som god.
För ytvatten bestäms vilka ämnen som ska bedömas, och vilka halter som inte får överstigas, på EU-nivå. I grundvatten används både nationella och på EU-nivå fastställda gränsvärden. Mätningar och klassificeringar görs för naturliga såväl som konstgjorda eller kraftigt modifierade ytvattenförekomster samt i grundvattenförekomster. 

Klassificeringsskala

 God 

 
Uppnår ej god, otillfredsställande 

Om mätningar visar att halten av ett ämne som omfattas av den kemiska statusen, överskrider sitt gränsvärde enligt bedömningsgrunder får vattenförekomsten statusen ”Uppnår ej god kemisk status” (ytvatten) eller "Otillfredsställande" (grundvatten). Åtgärder måste då genomföras för att nå god kemisk status. 


Ytvatten

Ämnen och gränsvärden

I direktivet är gränsvärden för 45 prioriterade ämnen fastlagda. Direktivet är infört i svensk lagstiftning och preciseras genom Havs- och vattenmyndighetens föreskrift om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19). Dessa gränsvärden ska vattenmyndigheterna använda när de klassificerar och bestämmer kvalitetskrav för kemisk ytvattenstatus. Miljöövervakning och statusklassificering behöver bara göras för de ämnen som släpps ut i vattenförekomsten.

Kemisk status utan överallt överskridande ämnen

Gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster pga. atmosfärisk deposition. Detta medför att samtliga ytvatten i Sverige klassificeras till Uppnår ej god kemisk status med avseende på kvicksilver och PBDE. För att problem med andra prioriterade ämnen inte ska överskuggas av de överallt överskridande ämnena presenteras kemisk status exklusive dessa ämnen. Den kemiska statusen exklusive de överallt överskridande ämnena är en status som vattenmyndigheterna skapat av pedagogiska skäl och som inte har något EU-rapporteringskrav kopplat till sig. 

Grundvatten

Kemisk status för vattenförekomster i grundvatten skall klassificeras för de vattenförekomster som riskerar att inte nå god status. För grundvatten görs inte bara bedömningen av om huruvida gränsvärden överstigs eller ej. En bedöming görs också av om det förekommer ihållande stigande koncentrationer av förorenande ämnen. På grund av den långa omsättningstiden i många grundvattenmagasin kan det dröja mycket långa tidsperioder innan en åtgärd kan lyckas återställa ett grundvatten till god status. Det är därför viktigt att hitta trender så att åtgärder kan vidtas redan innnan gränsvärden överstigs.

Mer information

Ytvatten

De ämnen som ska klassificeras och deras gränsvärden hittas i bilaga 6 till föreskriften om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19)

Grundvatten

Direktivet är infört i svensk lagstiftning genom Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter (SGU-FS 2013:2) om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten. SGU har också publicerat bedömningsgrunder för statusklassificering av grundvatten.