Kemisk status

Kemisk status bestäms genom att mäta halterna av bestämda "prioriterade" förorenande ämnen och jämföra dem mot gränsvärden i bedömningsgrunder. Mätningar görs både på naturliga och konstgjorda och kraftigt modifierade ytvattenförekomster samt i grundvattenförekomster.

Kemisk status utan överallt överskridande ämnen

 

Gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster pga. atmosfärisk deposition. Detta medför att samtliga ytvatten i Sverige klassificeras till uppnår ej god kemisk status med avseende på kvicksilver och PBDE. För att problem med andra prioriterade ämnen inte ska överskuggas av de överallt överskridande ämnena presenteras kemisk status exklusive dessa ämnen. Den kemiska statusen exklusive de överallt överskridande ämnena är en status skapad av Vattenmyndigheterna just i ovan syfte och har inget EU-rapporteringskrav kopplat till sig.

 

Klassificeringsskala

 

  God 
  Uppnår ej god, otillfredsställande 

 

Om mätningar visar att halten av ett ämne som omfattas av den kemiska statusen, överskrider sitt gränsvärde enligt bedömningsgrunder för ytvatten och grundvatten, får vattenförekomsten ”Uppnår ej god kemisk status” och åtgärder måste genomföras för att nå god kemisk status. 

Gränsvärden

I direktivet är gränsvärden för 45 prioriterade ämnen fastlagda. Dessa gränsvärden ska vattenmyndigheten använda när den klassificerar och bestämmer kvalitetskrav för kemisk ytvattenstatus. Miljöövervakning och statusklassificering behöver bara göras för de ämnen som släpps ut i vattenförekomsten.

Prioriterade förorenande ämnen

Ytvatten

För ytvattenförekomster gäller de ämnen som anges i bilaga 1 i dotterdirektivet för de prioriterade ämnena (Direktiv 2008/105/EG).

Mer information

Direktivet är infört i svensk lagstiftning genom Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.

Grundvatten

Kemisk status för vattenförekomster i grundvatten skall klassificeras för de vattenförekomster som riskerar att inte nå god status.

Mer information

Direktivet är infört i svensk lagstiftning genom Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter (SGU-FS 2013:2) om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten. Bedömningsgrunder för grundvatten.

Klassificering av kemisk grundvattenstatus beskrivs närmare i Kortfattad manual för arbeten inom svensk vattenförvaltning - grundvatten 2008 - 2012.

 NV rapport 5801

Naturvårdsverkets rapport 5801, Övervakning av prioriterade miljöfarliga ämnen listade i Ramdirektivet för vatten

 Påverkansanalys miljögifter

 R.SGUFS 2008: mkn

Förslag till SGUFS 2008:x om miljökvalitetsnormer och statusbedömning avseende grundvatten