Kemisk status

Kemisk status bestäms genom att mäta halterna av miljögifter eller föroreningar. Värdena jämförs mot mot gränsvärden som inte får överskridas om status ska bedömas som god.
När det gäller ytvatten bestäms det på EU-nivå vilka ämnen som ska bedömas och vilka halter som inte får överstigas.

När det gäller grundvatten fastställs gränsvärden specifikt för varje grundvattenförekomst. Detta görs utifrån bakgrundshalter och risken för negativ påverkan.
Mätningar och klassificeringar görs för naturliga såväl som konstgjorda eller kraftigt modifierade ytvattenförekomster samt i grundvattenförekomster. 

Klassificeringsskala

 God 

 
Uppnår ej god, otillfredsställande 

Om mätningar visar att halten av ett ämne som omfattas av den kemiska statusen, överskrider sitt gränsvärde enligt bedömningsgrunder får vattenförekomsten statusen ”Uppnår ej god kemisk status” (ytvatten) eller "Otillfredsställande" (grundvatten). Åtgärder måste då genomföras för att nå god kemisk status. 


Ytvatten

Ämnen och gränsvärden

I direktivet är gränsvärden för 45 prioriterade ämnen fastlagda. Direktivet är infört i svensk lagstiftning och preciseras genom Havs- och vattenmyndighetens föreskrift om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19). Dessa gränsvärden ska vattenmyndigheterna använda när de klassificerar och bestämmer kvalitetskrav för kemisk ytvattenstatus. Miljöövervakning och statusklassificering behöver bara göras för de ämnen som släpps ut i vattenförekomsten.

Kemisk status utan överallt överskridande ämnen

Gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster pga. atmosfärisk deposition. Detta medför att samtliga ytvatten i Sverige klassificeras till Uppnår ej god kemisk status med avseende på kvicksilver och PBDE. För att problem med andra prioriterade ämnen inte ska överskuggas av de överallt överskridande ämnena presenteras kemisk status exklusive dessa ämnen. Den kemiska statusen exklusive de överallt överskridande ämnena är en status som vattenmyndigheterna skapat av pedagogiska skäl och som inte har något EU-rapporteringskrav kopplat till sig. 

Grundvatten

Klassificering av kemisk status görs för alla grundvattenförekomster. Det görs en bedömning av om gränsvärdena överskrids eller inte. Det görs också en bedömning av om det förekommer ihållande uppåtgående trender av förorenande ämnen.
På grund av den långa omsättningstiden i många grundvattenmagasin kan det ta lång tid innan en åtgärd leder till att grundvatten får god status. Därför är det viktigt att hitta uppåtgående trender och vidta åtgärder redan innan gränsvärdet överskrids.

 Summary Links