Kemisk status

Kemisk status bestäms genom att mäta mängden av bestämda förorenande ämnen i en ytvattenförekomst. Mätningar görs både på naturliga samt konstgjorda och kraftigt modifierade ytvattenförekomster och får inte överskrida den beslutade miljökvalitetsnormen.

Klassificeringsskala

 

  God 
  Uppnår ej god, otillfredsställande 

 

Om mätningar visar att halten av ett ämne som omfattas av den kemiska statusen, överskrider sin miljökvalitetsnorm, får vattenförekomsten ”Uppnår ej god status” och åtgärder måste genomföras för att nå god kemisk status. 

Gränsvärden

I direktivet är gränsvärden för 45 prioriterade ämnen fastlagda. Dessa gränsvärden ska vattenmyndigheten använda när den klassificerar och bestämmer kvalitetskrav för kemisk ytvattenstatus. Miljöövervakning och statusklassificering behöver bara göras för de ämnen som släpps ut i vattenförekomsten.

Prioriterade förorenande ämnen

Ytvatten

För ytvattenförekomster gäller de ämnen, samt deras miljökvalitetsnormer som anges i bilaga 1 i dotterdirektivet för de prioriterade ämnena (Direktiv 2008/105/EG).

Mer information

Statusklassificering av kemisk status för vattenförekomster i ytvatten beskrivs i HVMFS 2013:19

Grundvatten

För grundvatten gäller listan i direktivet om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring nationellt kompletterad. 

Kemisk status för vattenförekomster i grundvatten skall klassificeras för de vattenförekomster som riskerar att inte nå god status till år 2015.

Mer information

Klassificering av kemisk grundvattenstatus beskrivs närmare i Kortfattad manual för arbeten inom svensk vattenförvaltning - grundvatten 2008 - 2012.

 NV rapport 5801

Naturvårdsverkets rapport 5801, Övervakning av prioriterade miljöfarliga ämnen listade i Ramdirektivet för vatten

 Påverkansanalys miljögifter

 R.SGUFS 2008: mkn

Förslag till SGUFS 2008:x om miljökvalitetsnormer och statusbedömning avseende grundvatten