Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer cykel I-II 2004-2015

De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna är stödfaktorer till de biologiska kvalitetsfaktorerna och används endast i statusklassningen om både de biologiska och fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna klassificerats som hög status.

Anledningen till detta är att syftet med vattenförvaltningen är att biologin ska må bra. Om biologin är måttlig eller sämre spelar det ingen roll vad de fysikaliskkemiska eller hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna visar.

Beroende på vattentyp är det olika kvalitetsfaktorer som ingår i bedömningen. Se markering med kryss i tabellen. För varje kvalitetsfaktor i en viss vattenförekomst ingår särskilda parametrar att gå efter.

 

 Kvalitetsfaktorer Sjöar  Vattendrag  Kustvatten och vatten i
övergångszon

Kontinuitet

 x x  

Hydrologisk regim

 x x  

Morfologiska förhållanden

 x x  

Mer information

I Handboken 2007:4 beskrivs klassificeringsprocessen och i bilaga C, redogörs för hur de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna skall klassificeras. 

NFS 2008:1

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd NFS 2008:1 om klassificering av ytvattenförekomster och fastställande av miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.