Hydrologisk regim

Kvalitetsfaktorn hydrologisk regim beskriver flöde och vattenståndsförändringar i sjöar och vattendrag.
I kustvatten motsvaras denna kvalitetsfaktor av hydrografiska villkor som beskriver till exempel tidvattenregim och strömmar.

Flödesregimen och förändringar av denna i vattendrag, sjöar och kustvatten påverkar biologin på många sätt. I vattendrag bestämmer vattenhastigheten hur bottensubstratet ser ut och därmed vilka djur som kan leva där. Mänsklig påverkan kan även ge ändringar i vilken tid på året som vatten flödar. Korttidsreglering kan ge stora ändringar i vattenstånd och flöde på bara några timmar, vilket många organismer inte är anpassade för. Ändringar i flöde ger också ändringar av transporten av näring och annat material av vikt för biologin.

Parametrar för klassificering

Parametrarna som ingår visas i tabellen.

Kustvatten  Sjöar  Vattendrag 

Tidvattenregim och vattenståndsvariation

Strömningsförhållanden

Vågregim

Sötvatteninflöde och vattenutbyte
 

Vattenståndsvariation

Avvikelse i vinter- eller sommarvattenstånd

Vattenståndets förändringstakt

Specifik flödeseffekt

Volymsavvikelse

Flödets förändringstakt

Vattenståndets förändringstakt


Sammanvägning och dataunderlag

Många underlag, modeller och analyser av hydrologisk regim, till exempel påverkan av reglering på flöden, utförs av eller stöds av SMHI1

Vid bedömning av hydrologisk regim är den sämsta parametern utslagsgivande, eftersom det räcker att en parameter är sämre än god för att det ska få omfattande negativa konsekvenser för biologin i vattnet.

Mer information

Hur varje kvalitetsfaktor ska användas och vilken typ och kvalitet av underlagsdata som krävs styrs av Havs- och Vattenmyndighetens föreskrift HVMS 2013:19. På HaVs webbplats finns även mer information om klassificering av status.

Vattenförvaltningen är ett cykliskt arbete i ständig utveckling. Metoder och data förbättras därför i takt med att vi lär oss mer. Hur vattenmyndigheterna gått till väga med statusklassificering i tidigare cykler beskrivs i förvaltningsplanerna som publiceras var sjätte år. För hydromorfologi finns även information om tidigare använda metoder här i VISS-hjälp.

1I arbetet med klassificering av hydromorfologi är data från SMHI ett av de viktigaste underlagen för många parametrar. SMHI har på sin vattenwebb en stor mängd publikt tillgängliga produkter och information.