Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer

Även om vattenförvaltningen sätter fokus på biologin har de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna flera viktiga användningar.
  • När de biologiska kvalitetsfaktorerna ger resultatet god eller hög status ska även de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna vägas samman. De fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna kan endast försämra den ekologiska statusen från hög till god eller från god till måttlig. Om biologin visar sämre än god status behöver inte de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna användas men de är ofta bra stöd i bedömningen av hur tillförlitligt resultatet av statusklassificeringen är. 
  • Vid klassificeringen av vissa biologiska kvalitetsfaktorer ingår användandet av fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer alltid i bedömningen av om tillståndet i naturen är påverkat av mänskliga aktiviteter.
  • I många fall där betydande påverkan har identifierats, saknas data för att klassificera i enlighet med bedömningsgrunderna. Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer kan då användas som stöd vid expertbedömningar av status. 
  • Om statusen för en vattenförekomst konstaterats vara sämre än god kan ett förbättringsbehov behöva beräknas. Resultaten från klassificeringen av fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer kan vara ett bra underlag för sådana beräkningar eftersom de kan uttryckas i storheter som lättare går att koppla till åtgärder.


Beroende på vattentyp är det olika kvalitetsfaktorer som ingår i bedömningen. Se markering i tabellen.

 

 Kvalitetsfaktorer Sjöar  Vattendrag Kustvatten

Näringsämnen

 x  x  x

Ljusförhållanden

 x    x

Syrgasförhållanden

 x    x

Försurning

 x  x  

Särskilda
förorenande ämnen

 x  x  x


Mer information

Havs och Vattenmyndigheten föreskriver och vägleder vattenmyndigheterna i arbetet med klassificering av ekologisk status av ytvatten. Aktuella föreskrifter och vägledningar hittas på deras webbplats. Där finns också en sida om statusklassificering.

Vattenförvaltningen är ett cykliskt arbete i ständig utveckling. Metoder och data förbättras därför i takt med att vi lär oss mer. Hur vattenmyndigheterna gått till väga med statusklassificering i tidigare cykler beskrivs i förvaltningsplanerna som publiceras var sjätte år.