Makrofyter

Makrofyter (vattenväxter) ger en bild av vattenmiljön under en längre tid jämfört med plankton som reagerar snabbt på förändringar. I vattenförvaltningen används trofiskt makrofytindex för att bedöma påverkan av näringsämnen i sjöar.

Vattenväxter trivs olika bra i olika miljöer. Växtsamhället avspeglar dels vattenkemiska förhållanden som näringsstatus eller pH men även hur utsatt växtplatsen är för vind och vågor samt vilken typ av botten den har.


Parameterbeskrivning

Trofiskt makrofytindex (TMI)

Den biologiska kvalitetsfaktorn makrofyter består av parametern trofiskt makrofytindex (TMI) som indikerar hur näringsrik vattenförekomsten är. 

Indexet baseras på en fullständig inventering av arterna i sjön såvida inte sjön är större än 40 kvadratkilometer, då delområden av sjön kan inventeras. De växtarter som hittas tilldelas ett värde beroende på vilken näringspreferens de har. Dessa värden sammanvägs sedan till ett index och då tas även hänsyn till hur bra varje enskild art är som indikator.


Mer information

Närmare beskrivning av metod, beräkning av index och artlistor med indikatorvärden finns i föreskriften HVMFS 2013:19

På HaVs webbplats finns även mer information om klassificering av status.