Biologiska kvalitetsfaktorer

Eftersom syftet med vattenförvaltningen är att biologin ska må bra väger biologiska kvalitetsfaktorer tyngst och ska statusklassificeras först.

Beroende på vattentyp är det olika kvalitetsfaktorer som ingår i bedömningen. Se markering med kryss i tabellen. För varje kvalitetsfaktor i en viss vattenförekomst ingår särskilda parametrar eller index att gå efter. Om påverkansanalysen påvisat en typ av påverkan ska den kvalitetsfaktor som är känsligast för just denna typ av påverkan användas. 

 

 Kvalitetsfaktorer  Sjöar  Vattendrag Kustvatten   
 Bottenfauna

x

x

x

 Makroalger

 

 

x

 Makrofyter

x

 

 

 Kiselalger

x

x

 

 Växtplankton

x

 

x

 Fisk

x

x

 

 

Mer information

Hur varje kvalitetsfaktor ska användas och vilken typ och kvalitet av underlagsdata som krävs styrs av Havs- och Vattenmyndighetens föreskrift HVMS 2013:19. På HaVs webbplats finns även mer information om klassificering av status.