Bottenfauna

De djur som lever på eller i bottnen kallas bottenfauna. Den består ofta av insektslarver, maskar, snäckor och musslor som fångas i såll och håvar.

Bottenfaunan är en viktig indikator på miljön i vattnet och på/i bottnen i sjöar, vattendrag, övergångsvatten, kustvatten och hav. Provtagningsmetodik och parametrar varierar dock mellan vattenkategorierna. Generellt används fångsten till att räkna ut olika index i stil med hur många arter det finns som tål låga syrehalter jämfört med de som kräver mycket syre.

Parametrar för klassificering

Parametrar som nyttjas för varje vattenkategori är markerade med kryss i tabellen.

 Parametrar Sjöar  Vattendrag  Kustvatten och vatten i övergångszon  

 ASPT

x  

 BQI

x    

 MILA

x    

 DJ-index

  x  

 MISA

  x  

 BQIm

   

Parameterbeskrivning

ASPT (Average Score Per Taxon) - ekologisk kvalitet

ASPT bygger på toleransskillnader hos olika familjer bottenfaunaorganismer. Bottenfaunafamiljerna har tilldelats indikatorvärden för tolerans-känslighet. Indexvärdet är ett medelvärde av familjernas indikatorvärden.

BQI (Benthic Quality Index) - effekter av näringspåverkan 

BQI i sjöars djupa bottnar, profundal, är uppbyggt kring fjädermyggarters olika syrgasbehov. Förekomst och täthet av vissa indikatortaxa ger upphov till indexet.

MILA (Multimetric Index for Lake Acidification) - effekter av försurning

MILA är sammansatt av sex enkla index som reagerar på surhet. De är andelen dagsländor, andelen flugor, antal taxa av snäckor antal taxa av dagsländor, det engelska AWIC (Acid Waters Indicator Community index) indexet och andelen predatorer i provet.

DJ-index - övergödning

Ett multimetriskt index för eutrofiering som är uppbyggt av fem enkla index. De indexen är antal taxa av dag-, bäck- och nattsländor, andelen kräftdjur, andelen dag-,bäck- och nattsländor, ASPT och Saprobie-index enligt Zelinka och Marvan.

MISA (Multimetric Index for Stream Acidification) - försurning

Ett försurnigsindex som byggs upp av sex enkla index. Indexen som ingår är antal familjer, antal taxa snäckor, antal taxa av dagsländor, kvoten mellan andelen dagsländor och andelen bäcksländor, AWIC-index samt andelen sönderdelare (shredders).

BQIm

I kustvatten och vatten i övergångszon utnyttjas parametern BQIm. Detta index skiljer sig från BQI som användes i sjöar. Det är dock arternas känslighet för störning som väger tyngst även i detta. I BQIm ingår alla taxa som kan provtas kvantitativt med använd metod.

Mer information

Närmare beskrivning av metod, beräkning av indexet och artlistor med indikatorvärden för:

  • Sjöar finns i Handbok 2007:4, bilaga A, kapitel 6
  • Vattendrag finns i Handbok 2007:4, bilaga A, kapitel 7
  • Kustvatten och vatten i övergångszon finns i Handbok 2007:4, bilaga B, kapitel 2

NFS 2008:1

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd NFS 2008:1 om klassificering av ytvattenförekomster och fastställande av miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.