Ekologisk status/potential

Styrande för bedömningen av den ekologiska statusen är de biologiska kvalitetsfaktorer som beskriver växt och djurlivet i vattenförekomsten.

Utöver de biologiska kvalitetsfaktorerna klassificeras även stödjande kvalitetsfaktorer som beskriver fysikaliska-kemiska egenskaper i vattnet, särskilda förorenande ämnen samt hydromorfologi.

Statusen bedöms i en femgradig skala genom att data för en kvalitetsfaktor jämförs med referensförhållanden för den typ av vatten man bedömer. Om en betydande påverkan identifierats för ett vatten ska de kvalitetsfaktorer som är känsligast för just denna påverkan användas för att bedöma konsekvenserna i vattenmiljön.

Utgångspunkten är i de flesta fall att god status ska uppnås och att statusen inte får försämras. Målet är alltså inte att uppnå referensförhållanden, utan snarare en acceptabel nivå av påverkan där ekosystemets struktur och funktion inte är väsentligt förändrade jämfört med referensförhållanden.


 Status

 Potential

 

Hög status

Maximal ekologisk potential (MEP)

 

God status

God potential

 

Måttlig status

Måttlig potential

 

Otillfredsställande 
status

Otillfredsställande 
potential

 

Dålig status

Dålig potential


De stödjande kvalitetsfaktorerna kan inom vissa ramar användas för att justera den status som påvisas av biologin. De används dessutom i bedömningen av hur tillförlitligt resultatet av statusklassificeringen är. För vissa biologiska kvalitetsfaktorer ingår även användande av fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i bedömningen av om den observerade statusen påverkats av mänskliga aktiviteter.

Mer information

Havs och Vattenmyndigheten föreskriver och vägleder vattenmyndigheterna i arbetet med klassificering av ekologisk status av ytvatten. Aktuella föreskrifter och vägledningar hittas på deras webbplats. Där finns också en sida om statusklassificering.

Vattenförvaltningen är ett cykliskt arbete i ständig utveckling. Metoder och data förbättras därför i takt med att vi lär oss mer. Hur vattenmyndigheterna gått till väga med statusklassificering i tidigare cykler beskrivs i förvaltningsplanerna som publiceras var sjätte år.