Nitratkänsliga områden

Nitratdirektivet föreskriver att medlemsländerna ska peka ut områden särskilt känsliga för nitratbelastning. Utpekade vattenområden ska ingå i vattendirektivets register över skyddade områden.

Utpekade områden

Här utpekas vilka områden i Sverige som anses känsliga för förorening med nitrater och här regleras även när, var och hur spridning av gödsel får ske.

Generellt är det fosformängden, 22 kg totalfosfor per år och hektar, som reglerar gödselmängden som får spridas. Inom de utpekade områdena får inte mer kväve spridas än vad grödan behöver för att utnyttja växtplatsen. Vidare begränsas både tiden och sättet för spridning av gödsel inom de utpekade områdena.

De utpekade känsliga områdena är enligt SJFS 2006:66

  1. Blekinge, Skåne, Hallands och Gotlands län. Kustområdena i Stockholms Södermanlands, Östergötlands, Kalmar och Västra götalands län samt Öland.
  2. Övriga delar av Stockholms län samt delar av Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Västra götalands, Örebro och Västmanlands län. Dessa preciseras i bilaga 1 till SJVFS 2004:62.  

Mer information

Rådets direktiv 1991/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket är införlivat i svensk lagstiftning genom bland annat förordnig om miljöhänsyn i jordbruket SFS 1998:915, senaste ändring SFS 2003:581, och statens jordbruksverks föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring SJVFS 2004:62, ändrad genom SJVFS 2006:66.

 Nitratdirektivet

Rådets direktiv 1991/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket.

 SJVFS 2006:66

Statens jordbruksverks föreskrifter, SJVFS 2006:66 om ändring i föreskrifter (2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. (Innehåller författningens hela lydelse.)