Fiskvattendirektivet

Vatten som är speciellt viktiga för att upprätthålla fiskbestånden ska skyddas och övervakas.

Naturvådsverket har med hjälp av Havs- och vattenmyndigherna och länsstyrelserna pekat ut vattenområden som är speciellt viktiga för att upprätthålla fiskbestånden.

Utpekade områden

Dessa områden är antingen laxfiskvatten, som är fiskvatten där dessa fiskar lever eller skulle kunna leva:

  • lax
  • öring
  • sik
  • siklöja
  • nors och
  • harr

eller är områdena annat fiskvatten som hyser eller skulle kunna hysa:

  • gädda
  • abborre
  • ål
  • karpfisk

Direktivet är infogat i den svenska lagstiftningen genom bland annat förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten, SFS 2001:554.

Särskilda krav

Målet för fiskvattendirektivet är att bevara eller förbättra kvaliteten på strömmande eller stillastående sötvatten där fisk lever eller skulle kunna leva om föroreningarna där kunde minskas eller elimineras. För områden som omfattas av fiskvattendirektivet gäller särskilda krav på vattenkvaliteten enligt vad som anges i dessa direktiv.

De kvalitetskrav som gäller för vattenförekomster som omfattas av fiskvattendirektivet framgår av förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Dessa krav gäller parallellt med, och i förekommande fall utöver, kraven för kemisk ytvattenstatus

Mer information

Naturvårdsverket har gett ut en förteckning över fiskvatten som skall skyddas enligt förordningen, NFS 2002:6.  

 Fiskvattendirektivet

Rådets direktiv 2006/44/EG om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla fiskbestånden.

 NFS 2002:6

NFS 2002:6 Förteckning över fiskvatten som skall skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.