Skyddade områden

Enligt vattendirektivet (2000/60/EEG) ska register över skyddade områden upprättas. Därför registreras vilka områdesskydd som påverkar vattenförekomsten. . Ett skyddat område är ett geografiskt definierat område som är långsiktigt utpekat, reglerat och förvaltat för att uppnå specifika syften och bevarandemål.

Registret över skyddade områden

I vattendirektivets bilaga IV anges vilka skyddade yt- respektive grundvattenförekomster som skall ingå i registret. Förutom de förordningar och föreskrifter som nämns under respektive områdesskydd är dessa EU-direktiv införlivade i den svenska lagstiftningen i miljöbalkens andra avdelning i kapitel 7, områdesskydd, och i kapitel 8, särskilda bestämmelser om skydd för djur- och växtarter.

Vilka områden som är skyddade

Naturvårdsverket har ett kartverktyg med en sammanställning av flera sorters områdesskydd. Se länk i högerbox.

Områdesskydd för vatten

De områdesskydd som enligt vattendirektivet ska registreras är:

 Kartverktyg för skyddade områden

Kartverktyg för skyddade områden