Avloppsvattenkänsliga områden

Enligt EU-direktivet skall medlemsländerna peka ut avloppsvattenkänsliga områden som kräver mer långtgående rening av avloppsvatten från tätort än vad övriga områden gör.

Utpekade områden

Sverige har pekat ut kusten från norska gränsen till och med Norrtälje kommun, utom Himmerfjärden, som avloppsvattenkänsligt med avseende på kväve, NFS 2016:6.

Hela landet fosforkänsligt

Hela landet anses som fosforkänsligt och är att betrakta som utpekat som avloppsvattenkänsligt med avseende på fosfor. Bakgrunden är att det finns ett behov av att rena avloppsvatten från fosfor (från verk >10 000 pe), som uppmärksammades i havsaktionsplanerna i början på 90-talet och som formulerades i ett "policydokument" som gick ut från Naturvårdsverket (Fakta 8323 om skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen).

Mer information

Rådets direktiv 1991/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse är införlivat i svensk lagstiftning genom bland andra förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd SFS 1998:899, senast ändrad SFS 2007:187, och Naturvårdsverkets föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse SNFS 1994:7, senast ändrad NFS 2006:13.

 Avloppsdirektivet

Rådets direktiv 1991/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.

 SNFS 1994:7

Statens naturvårdsverks kungörelse om föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, SNFS 1994:7. Senaste ändring NFS 2006:13

Skyddade områden

Naturvårdsverkets NV fakta 8323, Skyddade områden enligt förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.