Riskbedömning

Risken för att en miljökvalitetsnorm inte följs och att en god miljöstatus inte uppnås ska bedömmas.

Riskanalys

Riskbedömningen kan tas fram med hjälp av en analys. En riskanalys bygger på en påverkansanalys och en ekonomisk analys. Den består dels av dagens påverkan och tillstånd, och dels av en prognos av hur påverkan och tillstånd kommer att utvecklas i framtiden. I den ekonomiska analysen beskrivs vattenanvändningen genom att avgöra vilka de väsentliga användningsområdena är.

Klassificering

Vattenanvändningen bedöms genom uppskattningar av hur vattenutnyttjandet kommer att utvecklas samt en bedömning av kostnadstäckningen för vattentjänsten. Resultatet visas som:

 

   Risk 
   Ingen risk

 

Mer information

I kapitel 5 i Naturvårdsverkets handbok 2007:3, Kartläggning och analys av ytvatten, beskrivs påverkansanalys för ytvatten och i kap 6 beskrivs den ekonomiska analysen.

 Content Editor ‭[2]‬

 Content Editor ‭[1]‬