Riskbedömning för yt- och grundvatten

Riskbedömning är en bedömning av risken att det inte går att nå kvalitetskraven för vattenförekomsten  inom den kommande förvaltningsperioden.

Riskanalys

Riskbedömningen kan tas fram med hjälp av en riskanalys. Den bygger på en påverkansanalys och en ekonomisk analys. Den består dels av dagens påverkan och tillstånd, och dels av en prognos av hur påverkan och tillstånd kommer att utvecklas i framtiden. I den ekonomiska analysen beskrivs vattenanvändningen genom att avgöra vilka de väsentliga användningsområdena är.

 

Riskbedömning ytvatten

  • "Risk" innebär att det finns risk att vattenförekomsten inte uppnår kvalitetskrav inom kommande förvaltningsperiod.
    Det behövs åtgärder för att uppnå kvalitetskravet. 
  • "Osäker risk" innebär att vattenförekomsterna inte är tillräckligt undersökta. Det går inte att avgöra om de är i risk eller inte. 
  • "Ingen risk" innebär att nyttjandet av vattnet inte påverkar möjligheten att nå kvalitetskravet.
I VISS visas resultat som:

_ Risk

__Osäker risk

_ Ingen risk


 Riskbedömning grundvatten

Vattenanvändningen bedöms genom uppskattningar av hur vattenutnyttjandet kommer att utvecklas samt en bedömning av kostnadstäckningen för vattentjänsten. 

"Risk"  innebär att det finns risk att vattenförekomsten inte uppnår kvalitetskrav inom kommande förvaltningsperiod.

I VISS visas resultat som:

 

 
 Risk 
 
 Ingen risk

 

Mer information

Havs- och Vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2017:20 styr Vattenmyndigheternas arbete med riskbedömning för ytvatten.