Punktkällor

En punktkälla är en verksamhet inom avrinningsområdet vars utsläpp påverkar vattnets status. Punktkällor har i regel ett tydligt utsläpp från ett rör, skorsten eller ett avgränsat område. Till punktkällor räknas till exempel reningsverk och förorenade områden (s k MIFO-objekt).

Punktkällor med betydande påverkan som är så stor att den bidrar till att målet, om minst god status eller potential 2015, inte kan uppnås utgör ett miljöproblem och ska åtgärdas.

Vilka punktkällorna är

I VISS kan du få detaljerad information om vilka verksamheter som anses som punktkällor inom vattenförekomsten. Dessutom ges en sammantagen påverkansklassning för alla punktkällor.

Klassificering

Klassificeringen kan anges som:

 

   Ej klassad
   Osäker påverkan
   Obetydlig påverkan
   Betydande påverkan