Påverkanskällor

Olika typer av påverkan som människan utgör på miljön och som ofta leder till miljöproblem.

Arbetet med att kartlägga påverkanskällorna pågår ständigt. Aktuella påverkanskällor som redovisas i VISS är verksamheter som innehar tillstånd om miljöfarlig verksamhet. Påverkan från dessa verksamheter kan indelas i någon av följande kategorier:

Klassificering

En påverkanskälla bedöms och klassificeras enligt någon av kriterierna

 

   Ej klassad
 Osäker påverkan
   Obetydlig påverkan
   Betydande påverkan

 

 

  

Vattendirektivet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.

Handbok 2007:3

Handbok 2007:3 Kartläggning och analys av ytvatten - en handbok för tillämpning av 3 kap. 1 och 2 §§ förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön