Miljöproblem

För att kunna bedöma risken för att en vattenförekomst inte ska uppnå/uppfylla miljökvalitetskraven och som underlag och stöd till miljöövervakning och åtgärdsprogram måste miljöproblem identifieras.

Mer information

I handboken 2007:3 kapitel 5 beskrivs ett sätt att göra påverkansbedömning av ytvattenförekomster. För svenska förhållanden har åtta miljöproblem har valts ut som viktiga. Dessa skall redovisas i VISS.