Punktkällor

En punktkälla är en verksamhet inom avrinningsområdet vars utsläpp påverkar vattnets status.

Punktkällor med betydande påverkan som är så stor att den bidrar till att målet, om minst god status eller potential 2015, inte kan uppnås utgör ett miljöproblem och ska åtgärdas.

Vilka punktkällorna är

I VISS kan du få detaljerad information om vilka verksamheter som anses som punktkällor inom vattenförekomsten. Dessutom ges en sammantagen påverkansklassificering för alla punktkällor.

Klassificering

Klassificeringen kan anges som:

 

   Ej klassad
   Osäker påverkan
   Obetydlig påverkan
   Betydande påverkan

Vattendirektivet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.