Diffusa källor

För att få kallas diffus källa är det spridningssättet i miljön som är den avgörande faktorn. Läckage från verksamheter som skogs och jordbruksmark, läckage från deponier av olika sorters avfall eller nedfall av luftburna föroreningar är exempel på diffusa källor.

Diffusa källor kan vara en risk för att miljökvalitetsnormen ej är uppfylld 2015.

Svåra att avgränsa och åtgärda

De diffusa källorna är mycket svårare att avgränsa och åtgärda än punktkällorna samt att påverka kortsiktigt. Ämnen som belastat jorden under lång tid fortsätter att läcka ut länge efter det att användningen slutat. Åtgärder för att motverka utsläpp från diffusa källor måste inriktas på de sätt på vilka olika ämnen hanteras inom jord- och skogsbruk, transporter, energiproduktion och avfallshantering etc.  

Mer information

Se referens för kriterier för hög, medelhög och låg kvävebelastning i dokumentet Påverkansbedömning – Grundvatten, Metodutveckling och nationell analys av grundvattenförekomsters potentiella föroreningsbelastning.