Annan påverkan

Med annan påverkan menas mänsklig påverkan på vattenförekomst som inte kan hänföras till punktkällor, diffusa källor, vattenuttag, morfologiska eller flödesförändringar.
Påverkan anses också så stor att den utgör ett miljöproblem och vattenförekomsten riskerar att inte uppfylla miljömålet till år 2015.