Miljöproblem och påverkanskällor

Modulen visar de olika miljöproblem som varje ytvattenförekomst klassas efter. Till miljöproblemen hör oftast också en påverkanskälla; det vill säga vad som orsakar miljöproblemet

Begreppen miljöproblem, betydande påverkan och i riskzonen (at risk) är väldigt närbesläktade i det här sammanhanget.

När det är ett miljöproblem

Mänsklig påverkan är betydande när den kan äventyra målet, om minst god status (eller ingen försämring från hög till god status) 2015. Då har man ett miljöproblem och det är risk att vattenförekomsten inte uppnår god status 2015.

Första klassificeringen viktig

Riskbegreppet är dock vidare och omfattar även den ekonomiska analysen och förändringar i de näringar som utnyttjar vattenförekomsten. Alla vattenförekomster kan drabbas av miljöproblem men det är stor risk att vattenförekomster med status lägre än god, vid första statusklassificeringen, inte klarar minst god status år 2015.

Resultaten från den första statusklassificeringen är ett viktigt material för att hitta vattenförekomster som är i riskzonen.

Påverkansanalys

Påverkansanalysen är en annan viktig källa till vilka miljöproblem som vattenförekomster har och hur stora de är. En påverkansanalys enligt Vattenförvaltningsförordningen följer i stort modellen (DIPSIR):

  1. drivkraft
  2. påverkan
  3. status
  4. inverkan
  5. respons

Den ger en bild av påverkan i ett lite vidare perspektiv med fokus på orsak och verkan.