Miljöövervakning i vatten

Övervakning av vattenmiljöer görs av många olika skäl. Genom att undersöka tillståndet i miljön och hitta källan till problemet, kan man upptäcka miljöproblem och göra något åt det.

Miljöövervakningen används i uppföljningen av miljömålen och i åtgärdsarbetet. Övervakningen beskriver hur det står till i miljön. Genom att jämföra olika undersökningar kan förändringar i miljön upptäckas. På så vis kan man se om de åtgärder som genomförs har någon positiv effekt, eller om det behövs fler undersökningar.

Används som grund för det nationella och internationella miljöarbetet

Miljöövervakningen används också för miljöarbetet i stort och har är ett viktigt underlag vid utformning av miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer och bedömningsgrunder.

Resultatet av miljöövervakningens arbete är basen för internationell rapportering och den officiella statistiken om miljötillståndet. Detta används som underlag för genomförande av internationella överenskommelser och direktiv. 

Genom Ramdirektivet för vatten och Havsmiljödirektivet samordnas övervakning och åtgärder i vatten med målet att nå god status i alla vattendrag, sjöar, grundvatten, kustvatten och marina områden inom Europa.

Ansvarsfördelning

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för samordning av vattenrelaterad miljöövervakning i Sverige samt driver de limniska och marina delarna i det nationella miljöövervakningsprogrammet.

Naturvårdsverket ansvarar för övervakning av miljögifter samt driver i övrigt de nationella delarna av miljöövervakning på land och i luften.

Länsstyrelserna ansvarar för regional miljöövervakning som är anpassad efter de miljömål och miljöproblem som är aktuella i respektive län. Länsstyrelserna har också ansvar för att samordna den miljöövervakning som kommunerna gör.

Undersökningar och åtgärdsprogram

Kalkningen är ett stort nationellt åtgärdsprogram mot försurning. Kalkeffektuppföljningen tittar bland annat på vattenkemi och biologi i form av bottendjur och fisk.

Det genomförs också många inventeringar av olika djur och växter.

Förutom denna form av miljöövervakning bedrivs mycket övervakning i form av egenkontroll och recipientkontroll. "Recipientkontroll” innebär övervakning av miljöförhållandena i ett påverkat område. 

De som bedriver miljöfarlig verksamhet är skyldiga att kontrollera vilka effekter verksamheten har på miljön. Vid utsläpp till vatten är det vanligt att man samordnar dett arbete  för att få en bättre helhetssyn på miljöeffekterna och för att spara pengar.

Tillgänglig data

En av Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets uppgifter är att se till att data från miljöövervakningen blir tillgänglig för alla som är intresserade av den. Det finns avtal med ett antal så kallade nationella datavärdar som tillgängliggör data.  

Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens webbplatser finns tabeller över datavärdarna och var man kan hämta data.