Utpekande av kraftigt modifierade vattenförekomster på grund av vattenkraft

Nedan beskrivs tillvägagångssättet, steg för steg, för att förklara en vattenförekomst som kraftigt modifierad i enlighet med Havs- och Vattenmyndighetens vägledning (Vägledning för kraftigt modifierat vatten i vattenförekomster med vattenkraft, 2016). Framtida förändringar i lagstiftningen kan leda till revidering av vägledningen och därmed översyn av metoden som beskrivs nedan.

Preliminär identifiering av kraftigt modifierat vatten på grund av vattenkraft

Utgångspunkten är att vattenförekomstens hydrologiska och/eller morfologiska kvalitetsfaktorer har sämre än god status och inte bedöms kunna uppnå god ekologisk status med den rådande hydromorfologiska påverkan. Orsaken till vattenförekomstens förändrade karaktär är att den innehåller, berörs av, eller försörjer ett eller flera vattenkraftverk, som levererar elenergi.

Bedömningen baseras på SMHI:s bedömning av hydrologiska parametrar och/eller länens bedömning av morfologiskt tillstånd. I vissa fall har klassificeringen av hydrologisk regim expertbedömts av vattenmyndigheten (se statusklassificering). I reglerade och uppdämda vatten kan avgränsningen mellan sjöar och vattendrag vara otydlig. En uppdämd del av vattendraget kan morfologiskt överensstämma med en sjö, men har genom regleringen en så snabb omsättning att den hydrologiskt liknar ett vattendrag. För sådana vattenförekomster har den lägsta klassificeringen av hydrologisk regim, för antingen sjö eller vattendrag, varit styrande för identifieringen av kraftigt modifierade vattenförekomster. Därför överensstämmer inte alltid den klassificeringen av hydrologisk regim som visas i VISS med de kriterier som gäller för identifiering kraftigt modifierade vattenförekomster.

 

Bedömning av åtgärder för att uppnå god ekologisk status 

En bedömning görs av vilka åtgärder som skulle behöva vidtas för att följa normen god ekologisk status såsom återställande av hydrologisk regim, anläggande av faunapassage och säkerställande av sedimenttransport för att behålla morfologiskt tillstånd.

Vidare görs en bedömning om nyttan som vattenkraften fyller kan uppnås på annat sätt. Produktion av elenergi skulle kunna ersättas av andra förnybara energikällor, som utgör bättre alternativ för miljön, men ju mer det enskilda kraftverket bidrar till balanskraft, reglerkraft och stabilitet i elnätet desto större värde har verksamheten för den nationella energiförsörjningen.  Det görs en bedömning av kostnaderna för avveckling av verksamheten, återställning av vattenförekomsten, samt byggande av andra förnybara energikällor, i förhållande till den ekologiska nyttan.

Det görs även en bedömning om verksamheten riskerar att blockera möjligheten att uppnå målen enligt andra EU-direktiv.

 

Förklarande av vattenförekomsten som KMV

Efter preliminär identifiering, åtgärdsbedömning, nytto-kostnadsanalys och avvägning mot andra EU-direktiv, kan vattenförekomsten sammantaget bedömas uppfylla kraven för att förklaras som kraftigt modifierat vatten.