Undantag från god ekologisk potential

När statusklassificeringen visar att det finns vattenförekomster som inte har uppnått god status eller god potential kan undantag tillämpas. 

​Beslut om undantag sker med stöd av 4 kap. 9–13 §§ Vattenförvaltningsförordningen SFS 2004:660 (VFF).
Varje beslut om undantag ska motiveras tydligt. 

 

Undantag

 Det finns möjlighet att tillämpa två olika typer av undantag:

  1. Tidsfrister för när normen senast ska följas (9 §)

  2. Mindre stränga krav än god status eller god potential (10 §)

För alla vatten gäller ett generellt förbud mot försämring av kvaliteten, men i vissa fall kan nya samhällsnyttiga verksamheter tillåtas även om det orsakar en försämring för någon enskild kvalitetsfaktor i vattenförekomsten (4:11-12 §§).

 

Förlängd tidsfrist

Tidsfrist beslutas för vattenförekomster som har sämre än god status, eller som för kraftigt modifierade vattenförekomster, sämre än god potential. Undantag med tidsfrist innebär att god potential ska uppnås, men vid en senare tidpunkt än 2015.

En framflyttad tidpunkt för att uppnå god potential innebär inte att man kan vänta med att vidta åtgärder. Det betyder generellt inte heller att tidsfristen ska ses som någon prioriteringsordning för åtgärder. Det finns inte något som hindrar att normen uppnås tidigare än beslutat årtal för tidsfristen.

För vattenförekomster som är kraftigt modifierade tillämpas undantag i form av förlängd tidsfrist till år 2027. Möjlighet finns att tillämpa tidsfrister även efter 2027 om det behövs på grund av naturens återhämtningsförmåga eller om effekten av genomförda eller planerade åtgärder inte kan uppnås till 2027. Undantag efter 2027 för återhämtning efter vidtagna åtgärder kommer att tillämpas i större utsträckning i cykel 4.

Mindre stränga krav  

Det finns möjlighet att besluta om mindre stränga krav från normen god status om det på grund av viss mänsklig verksamhets påverkan, eller på grund av vattenförekomstens naturliga förhållande bedöms vara tekniskt omöjligt eller ekonomiskt orimligt att genomföra nödvändiga åtgärder för att uppnå god ekologisk potential.

 Ett mindre strängt krav får beslutas endast om

1. det på grund av viss mänsklig verksamhets påverkan eller på grund av vattenförekomstens naturliga

tillstånd är omöjligt eller skulle medföra orimliga kostnader att uppnå de

strängare kraven,

2. de miljömässiga eller samhällsekonomiska behov som verksamheten fyller inte utan orimliga kostnader kan tillgodoses på ett för miljön bättre sätt,

2. alla möjliga åtgärder vidtas för att, med beaktande av verksamhetens karaktär eller vattenförekomstens naturliga tillstånd, uppnå bästa möjliga ekologiska och kemiska status för ytvatten, samt

4. vattnets kvalitet inte riskerar att försämras ytterligare.

 

  • Naturliga förhållanden, som främst används som skäl för undantag i form av en tidsfrist i de fall då det på grund av naturens återhämtningsförmåga eller långsam effekt av en genomförd eller planerad åtgärd inte har gått att uppnå god status till 2015, men till en senare tidpunkt. Naturliga förhållanden kan i vissa fall ligga till grund för beslut om en längre tidsfrist än till 2027.