Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster

För kraftigt modifierade och konstgjorda vatten tillämpas inte samma krav på ekologisk status som för naturliga ytvattenförekomster. De ska i stället uppnå god ekologisk potential.

God ekologisk potential kan sägas vara en parallell miljökvalitetsnorm till god ekologisk status, men innebär en anpassning av normen till den påverkan som finns från den verksamhet som har motiverat att vattenförekomsten förklarats som kraftigt modifierad eller konstgjord.
En vattenförekomst kan fastställas som kraftigt modifierad om den nytta som följer av att vattenförekomsten tillåts vara kraftigt modifierad inte kan uppnås på något annat sätt, som utan orimliga kostnader är väsentligt bättre för miljön.  

Ekologisk potential

Miljökvalitetsnormen god ekologisk potential är inte ett undantag, utan en variant av normen god ekologisk status som har anpassats till att vattenförekomsten är kraftigt modifierad eller konstgjord.

Alla de åtgärder som krävs för att nå god ekologisk potential behöver alltså genomföras, och anpassningen av normen gäller bara de hydromorfologiska och biologiska kvalitetsfaktorer som direkt påverkas av den aktuella verksamheten. För alla övriga kvalitetsfaktorer, exempelvis näringsämnen och miljögifter, gäller samma krav som för naturliga vatten. God ekologisk potential motsvarar det ekologiska tillstånd som förväntas råda när samtliga åtgärder som bedöms ge en betydande ekologisk nytta har genomförts. En ytterligare förutsättning är att åtgärderna inte medför en betydande negativ påverkan på den verksamhet som har legat till grund för utpekandet som kraftigt modifierat vatten. (Havs- och vattenmyndigheten, 2016)

Miljökvalitetsnormen god ekologisk potential fastställs utifrån den påverkan på vattenförekomsten som är känd när beslutet fattas.

Undantag kan meddelas från miljökvalitetsnormen god ekologisk potential.

 

Fastställande av god ekologisk potential

 

Maximal ekologisk potential 

Maximal ekologisk potential utgör referenstillståndet för kraftigt modifierade vatten. Maximal ekologisk potential innebär det ekologiska tillstånd som skulle råda om alla rimliga förbättringsåtgärder, som syftar till att åtgärda påverkan på hydromorfologin, skulle vidtas. Med rimliga åtgärder avses alla åtgärder som är praktiskt genomförbara och som inte ger en betydande negativ påverkan på verksamheten eller miljön i stort i ett nationellt perspektiv.

God ekologisk potential skiljer sig från maximal ekologisk potential genom att endast de åtgärder som ger en betydande ekologisk nytta behöver genomföras. Vid sämre än god potential tillämpas undantag på samma sätt som för ekologisk status.