Kraftigt modifierat vatten

En kraftigt modifierad vattenförekomst har till följd av mänsklig verksamhet ändrat sin fysiska karaktär.

Begreppen kraftigt modifierade vattenförekomster (KMV) och konstgjorda vattenförekomster (KV) infördes i ramdirektivet som ett erkännande av att många vattenförekomster i Europa är föremål för stora fysiska förändringar. Införandet syftar till att möjliggöra samhällets användning av vattenresurser.

I vattenförvaltningsförordningen anges att vattenmyndigheten under vissa förutsättningar ska förklara en ytvattenförekomst som KMV eller KV. Särskilda krav måste uppfyllas för att en vattenförekomst ska fastställas som KMV. Utgångspunkten är att vattnet har fått en väsentligt ändrad fysisk karaktär till följd av en mänsklig verksamhet med stor samhällsnytta. Verksamheter som kan anges som skäl för att förklara vattenförekomster som KMV är bland annat kraftproduktion, dricksvattenförsörjning, markavvattning och översvämningsskydd.

 

Kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft

Vid utbyggnad av storskalig vattenkraft har omfattande fysiska förändringar uppstått i form av överdämningar, regleringsdammar, utloppskanaler och torrfåror. Detta har medfört att många vattenförekomster förklarats som kraftigt modifierade (KMV) i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens vägledning om KMV för vattenkraft (HaV, 2016a).

 I samband med vattendelegationernas beslut i december 2016 om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer, fastställdes miljökvalitetsnormer för samtliga KMV som innebar att god ekologisk potential skulle uppnås senast den 22 december 2027. Då fanns dock ingen närmare precisering av vad dessa miljökvalitetsnormer i realiteten innebär för varje enskild vattenförekomst, vare sig i fråga om vilka åtgärder som behövs eller vilken ekologisk förbättring som åtgärder kunde förväntas leda till. Vattenmyndigheterna arbetade därför under 2016–2018 med att identifiera vad som behövs för att kunna uppnå god ekologisk potential i samtliga KMV, samt bedöma vilka behov som finns av undantag från denna kravnivå. Reviderade miljökvalitetsnormer, med tidsfrister och i vissa fall undantag från att uppnå god ekologisk potential samt precisering av vad som anses vara god ekologisk potential, beslutades av samtliga vattendelegationer i mars 2019. 

 

Kraftigt modifierade vattenförekomster på andra grunder än vattenkraft

Det är inte enbart vattenkraft som kan vara skäl för att fastställa en vattenförekomst som kraftigt modifierat vatten. En vattenförekomst som

"skapats genom mänsklig verksamhet eller som till följd av mänsklig verksamhet på ett väsentligt sätt har ändrat sin fysiska karaktär ska av vattenmyndigheten förklaras som en konstgjord respektive kraftigt modifierad ytvattenförekomst, om de hydromorfologiska förändringar som behövs för att vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status kan antas på ett betydande sätt negativt påverka
 1. miljön i stort,
2. sjöfart eller hamnanläggning,
3. rekreationsintressen,
4. kraftproduktion, dricksvattenförsörjning, bevattning eller annan verksamhet för vilken vatten lagras,
5. verksamhet för skydd mot översvämning, markavvattning eller annan vattenreglering, eller
6. annan verksamhet av väsentlig betydelse från allmän synpunkt.[...]"

(Vattenförvaltningsförordningen 2004:660, 4kap, 3§)

 

Statusklassificering av KMV och KV

För vattenförekomster som förklarats som KMV eller KV, talar man inte om vattnets ekologiska status utan istället om ekologisk potential.  Potentialen klassificeras precis som ekologisk status i en femgradig skala:

  Maximal ekologisk potential
  God potential 
  Måttlig potential
  Otillfredsställande potential 
 

 Dålig potential