Miljökvalitetsnormer för havsmiljön

För att nå god miljöstatus har elva miljökvalitetsnormer (MKN) för havsmiljön fastställts. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som används för att se till att god miljöstatus upprätthålls eller uppnås.

Miljökvalitetsnormer (MKN)

Vägledning om hur miljökvalitetsnormers ska användas, dess rättsverkan m.m. finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats:

Här finns generell information om miljökvalitetsnormer 

Här finns specifik information om miljökvalitetsnormer inom havsmiljöförvaltningen

Miljökvalitetsnormerna är grupperade i fyra grupper, A-D.

Indikatorer

Varje MKN ska ha minst en indikator (saknas ännu på några). Indikatorerna är vad man mäter/undersöker i miljöövervakningen för att kunna bedöma om MKN följs. En indikator kan vara t.ex. koncentration av kväve.

Bedömningsområden

Varje indikator ska ha ett fastställt bedömningsområde (saknas ännu på många). Bedömningsområdet är det område inom vilket indikatorn är relevant och ska användas för att bedöma om MKN följs. Bedömningsområdet för respektive indikator är en kombination av de områden som Sveriges havsvatten har delats in i enligt havsmiljödirektivet.

Funktionell från

Funktionell från anger vilket årtal indikatorn planeras ha ett fastställt bedömningsområde så att den är funktionell och kan börja användas.