Havsmiljödirektivet

Den marina miljön i Europa är ett värdefullt arv som måste skyddas och bevaras. Det är utgångspunkten för havsmiljödirektivet. Målet är att alla EU:s havsområden ska ha nått en god miljöstatus senast 2020.

Införandet av direktivet

Havsmiljödirektivet beslutades av EU 2008 och införlivades 2010 i svensk lagstiftning via  havsmiljöförordningen, som följer EU-direktivets innehåll.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för det praktiska genomförandet av havsförvaltningen i Sverige. Här beskrivs hur arbetet har organiserats.

Förvaltningsperioder

Arbetet med att förbättra havsmiljön bedrivs i förvaltningsperioder. Genomförandet och resultatet av arbetsstegen beskrivs i detalj på HaVs webbplats. I bilden nedan visas stegen i de första två förvaltningsperioderna. I VISS kan du för Nordsjön och Östersjön se resultatet av stegen: God miljöstatus, Miljökvalitetsnormer och Åtgärdsprogram. Arbete med att lägga in övervakningsprogrammen pågår. Nedanför bilden ges en beskrivning av varje steg i förvaltningen.

Illustration av arbetcykeln

Inledande bedömning

Förvaltningsperioden börjar med en inledande bedömning. Denna presenteras inte i VISS men finns att läsa som rapport. Den inledande bedömningen genomfördes första gången 2012. Den ger en bild av havsmiljöns tillstånd och nyttjande, och är basen för kommande havsmiljöarbete. Läs mer på Havs- och Vattenmyndighetens sida om inledande bedömning.

God miljöstatus

God miljöstatus är definitionen av det tillstånd som vi ska arbeta för att nå. Beskrivningen struktureras upp i 11 temaområden (kallas deskriptorer i havsmiljödirektivet). Läs mer i VISS-hjälp om God miljöstatus. Läs mer på Havs- och Vattenmyndighetens sida om God miljöstatus

Miljökvalitetsnormer

För att nå God miljöstatus finns styrmedlet Miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormerna ska motsvara de belastningar som i den inledande bedömningen identifierades påverka havsmiljön. Läs mer i VISS-hjälp om Miljökvalitetsnormer för havsmiljödirektivet. Läs mer på Havs- och Vattenmyndighetens sida om miljökvalitetsnormer inom havsmiljödirektivet. 

Övervakningsprogram

För att samla in underlag för att bedöma och följa upp hur tillståndet i havet förändras har övervakningsprogram tagits fram. Övervakningsprogrammen ger också underlag för att följa upp vilka miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Läs mer på Havs- och Vattenmyndighetens sida om övervakningsprogram.

Åtgärdsprogram

För att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön tas ett åtgärdsprogram för havsmiljön fram. Det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön beslutades 2015. Läs mer i VISS-hjälp om Åtgärdsprogram för havsmiljön. Läs mer på Havs- och Vattenmyndighetens sida om åtgärdsprogram för havsmiljön.

Geografisk indelning

För att kunna arbeta systematiskt med att förbättra havsmiljön har Sveriges havsområde delats in i mindre så kallade bedömningsområden. Strukturen på indelningen kan ses på ingångssidan för Havsmiljödirektivet i VISS.

Förvaltningsområden

Den högsta nivån i indelningen är Östersjön (region) och Nordsjön (delregion), som tillsammans täcker hela Sveriges havsområde.  Dessa områden är så kallade förvaltningsområden. Det som beskrivs ovan arbetas fram och fastställs för dessa två områden.

Bedömningsområden

  • Nordsjön och Östersjön
  • Grupp av havsbassänger
  • Havsbassänger – hur avgränsade
  • Utsjövatten - hur avgränsade
  • Kustvattentyper – hur avgränsade