Data om delavrinningsområden

Områden inom ett större avrinningsområde från vilken avrinning strömmar till en viss punkt i ett vattendrag kallas för delavrinningsområden.

Inom varje delavrinningsområde finns statistik över exempelvis markanvändning och flödesförändringar. Uppgifterna hämtas via webbtjänster från SMHI.

Om webbtjänsten

Den vattenförekomst som du valt att titta närmare på kan vara en sammanställning av flera mindre vattenförekomster. Vilka dessa är visas i rutan "Data om delavrinningsområden".

Vilken information som visas

För varje delavrinningsområde finns uppgifter som innehåller grundinformation och vattenflöde per månad i m3/s (modelerat). Grundinformationen innehåller fakta om delavrinningsområdet, till exempel areal och markanvändning. Vattenflödet visar uppgifter om förändringar i flödet månadsvis under året. Du kan du även följa hur förändringarna har sett ut flera år bakåt i tiden.