Vattenmyndigheternas förvaltningsplaner och åtgärdsprogram

Vattenförvaltning enligt Ramdirektivet för vatten består av två centrala delar. Den ena beskrivs i förvaltningsplanen och behövs för att ge riktlinjerna för hur vattenförvaltning ska skötas i Sveriges fem distrikt och vad som behövs för att den ska fungera på ett bra sätt. Den andra delen är åtgärdsprogrammet och beskriver vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Dessa två delar är lika viktiga även om det i många fall uppfattas som att åtgärdsprogrammen är det som ska genomföras. Förvaltningsplanerna är de planer som gör åtgärdsarbetet möjligt och som dikterar behoven av kartläggning och analys, övervakning, samverkan och miljökvalitetsnormernas tillämpning. Förvaltningsplanens fokus ligger på vad myndigheter och kommuner behöver göra för att underlaget till åtgärdsprogrammet hela tiden ska bli bättre och bidra till att åtgärder görs på rätt sätt och på rätt plats. Det går inte att bedriva ett effektivt åtgärdsarbete utan dessa delar och därför är förvaltingsplanen förutsättningen för att kunna genomföra åtgärdsprogrammet.

Åtgärdsprogrammet är i sin tur en förutsättning för att få ett effektivt åtgärdsarbete i Sverige så att vi uppfyller vattendirektivets krav och kan följa miljökvalitetsnormerna som är satta. I åtgärdsprogrammet ligger fokus på vad myndigheter och kommuner behöver göra för att det ska genomföras fysiska åtgärder i våra vatten. Genom dessa åtgärder kan vi följa normerna och få ett bättre vatten.