Vattenskyddsområde

Enligt miljöbalken kapitel 7 §21 och §22 kan ett mark- eller vattenområde förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som används, eller kan komma att användas som vattentäkt.

Länsstyrelsen fastställer vattenskyddsområden efter begäran från vattentäktens huvudman. Huvudmannen är den aktör som ansvarar för dricksvattenförsörjningen inom ett geografiskt område, vanligtvis kommuner, men ibland också bolag eller större samfälligheter. Den myndighet som skapar vattenskyddsområdet ska ta fram föreskrifter som redovisar de åtgärder och inskränkningar i markanvändningen som krävs för att skydda vattnet.

Definition

I VISS anges om en vattenförekomst berörs av vattenskyddsområde med Y (yes) eller N (no).

Mer information

Naturvårdsverket har gett ut rapporter där du kan läsa om hur ett vattenskyddsområde bör avgränsas med förslag på skyddsföreskrifter; Allmänna råd om vattenskyddsområden (2003:16) och Handbok om vattenskyddsområde (2010:5). Rapporterna kan laddas ner via
Havs- och Vattenmyndighetens webbplats.