Grundvattenberoende ekosystem

Vatten- och landekosystem som är direkt beroende av utflödande grundvatten, kan påverkas kvantitativt eller kemiskt.

De grundvattenförekomster som riskerar att inte klara av de miljömål, miljökvalitetsnormer eller tröskelvärden, som är uppsatta till år 2015 ska karaktäriseras/ beskrivas ytterligare för att bedöma vad riskerna innebär.

Beskrivning

Eftersom många biotoper med höga biologiska värden är beroende av grundvatten för sin särart räcker det, i detta läget, inte med att ange om det finns anslutna vatten- eller landekosystem. Det är totalt fyra saker som ska registreras om hur dessa ekosystem är beroende av grundvattenförekomsten;

Kvantitativ påverkan

Om grundvattnet förser land- eller vattenekosystem med vatten.

Kemisk påverkan

Om grundvattnet förser land- eller vattenekosystem med näringsämnen och mineraler.

Definition

Påverkan anges i VISS som Y, den finns, eller N finns inte.

Delmål 2

Delmål 2 i det nationella miljömålet "Grundvatten av god kvalitet" är formulerat som "senast är 2010 skall användningen av mark och vatten inte medföra sådana ändringar av grundvattennivåer som ger negativa konsekvenser för vattenförsörjningen, markstabiliteten eller djur- och växtliv i angränsade ekosystem."

Exempel på sådana system kan vara:

  • mossar
  • kärr
  • myrar
  • sumpskogar
  • fuktängar
  • mader
  • strandängar

SGUFS 2006:1

Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter 2006:1 om kartläggning och analys av grundvatten enligt förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön