Terrestra grundvattenberoende ekosystem

​Ett terrestert ekosystem är ett ekosystem på land eller i gränstrakten mellan land och vatten. Ett grundvattenberoende terrestert ekosystem är direkt beroende av utflödande grundvatten från en grundvattenförekomst eller av en viss grundvattennivå i grundvattenförekomsten (SGU-FS 2013:1 § 3).

Källor och olika typer av våtmarker är exempel på grundvattenberoende terrestra ekosystem.
En del ekosystem är beroende både av mängden grundvatten som strömmar ut och av grundvattnets kemiska sammansättning och temperatur. Andra ekosystem är beroende av en viss grundvattennivå. De allra flesta terrestra ekosystem är beroende av grundvatten i någon mån, men det är bara de allra mest känsliga naturtyperna som räknas.
Inom vattenförvaltningsarbetet finns ett antal utpekade grundvattenberoende naturtyper inom Natura 2000-systemet.

 Summary Links