Anslutna akvatiska ekosystem

Ett anslutet akvatiskt ekosystem är ett ekosystem i ytvatten som genom hydraulisk kontakt med en grundvattenförekomst utbyter betydande mängder vatten med denna (SGU-FS 2013:1 §3).

I första hand avser definitionen ekosystem i ytvattenförekomster.
Ett anslutet akvatiskt ekosystem är beroende av en viss tillförsel av grundvatten. Det akvatiska ekosystemet kan vara beroende av en viss mängd vatten eller en viss kvalitet på vattnet.
Begreppet "betydande mängd vatten" är kopplat till effekten av vattentillförseln. För att det ska räknas som ett anslutet akvatiskt ekosystem ska grundvattentillförseln ha betydelse för ytvattenförekomstens statusklassning. En grundvattenförekomst kan alltså ha kontakt, det vill säga utbyta vatten, med en ytvattenförekomst utan att ytvattenförekomsten klassas som ett anslutet akvatiskt ekosystem.

 Summary Links