Remissvar, yttranden och skrivelser

2016-02-11 Förslag till regeländring avseende förvaltning av signalkräfta i Vättern (pdf)

2016-01-19 Remissvar angående "Begäran om samråd angående skjutning där granater avser brisera vid nedslag mot vatten" (FMV Provplats Karlsborg) (pdf)

2015-11-15 Remissvar på "Begäran om Samråd angående skjutning där granater avser brisera vid nedslag mot vatten" (FMV Provplats Karlsborg) (pdf)

2015-06-16 Skrivelse angående Förslag till ändring avseende fredningstid av harr i Vättern (pdf)

2015-03-20 Remissvar på ”Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt 7:28a§ miljöbalken för flygskjutmålet Hammaren Karlsborgs kommun (pdf)

2014-10-08 Yttrande angående Förslag till skjutfria perioder i Vättern 2015 (pdf)

2014-01-13 Skrivelse angående Fångsförbud för harr i Vättern (pdf)

2013-12-01 Jordbruksverkets skrivelse angående viktiga frågor rörande fisk och fiske i Vättern (pdf)

2013-09-25 Remissvar angående viktiga frågor rörande fisk och fiske i Vättern (pdf)

2013-09-25 Remissvar angående Havs- och vattenmyndighetens bedömning av Vätterns rödingbestånd i rapporten Resurs- och Miljööversikt 2012 (pdf)

2013-09-01 Remissvar rörande Flygskjutmålet Hammaren, Karlsborgs kommun (pdf)

2013-08-05 Remissvar rörande förslag till Vatten-skyddsområde Vättern (pdf)

2013-05-20 Remissvar - Riksintresse dricksvatten (pdf)

2013-04-24 Remissvar - Synpunkter på samrådsunderlag rörande villkorsändring av miljötillstånd för FMVs provplats (pdf)

2013-04-08 Remissvar regional utvecklingsstrategi (RUS) (pdf)

2013-03-04 Remissvar angående Karlsborgs kommuns förslag till översiktsplan (pdf)

2012-12-12 Svar till Motala Vätterfiskeklubb angående Vätternvårdsförbundets syn på förfrågan om en utökning av antalet tillåtna rödingar per person och dag (pdf)

2012-12-05 Remissvar - Synpunkter rörande sökt bearbetnings-koncession för området Norra Kärr, Jönköpings kommun, av Tasman Metals AB (pdf)

2012-12-05 Remissvar rörande Försvarsmaktens intressen och riksintressen för totalförsvarets militära del enligt kap 3 9§ miljöbalken (pdf)

2012-08-31 Remissvar på Förslag till skjutfria perioder i Vättern 2013 (pdf)

2012-08-06 Synpunkter på borttagning av sjökollektorer i Motalaviken (pdf)

2012-07-12 Meddelande Gasprospektering (pdf)

2012-06-05 Remissvar - Förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Vättern (pdf)

2012-06-05 Remissvar - Ansökan enligt miljöbalken om provborrning i Vättern, Vättern Syd (pdf)

2012-06-01 Remissvar - Ansökan enligt miljöbalken om ändring av tillstånd för verksamhet på flygskjutmålet Hammaren, Karlsborgs kommun: Komplettering (pdf)

2012-05-09 Yttrande om "Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för muddring och ombyggnation av färjelägena Gränna och Visingsö" (pdf)

2012-03-13 Remissvar angående Riksintresse dricksvatten (pdf)

2012-02-23 Remissvar angående sänkning av vrak i Vättern som dykmål (pdf)

2011-09-15 Remissvar på Förslag till skjutfria perioder i Vättern 2012 (pdf)

2011-08-09 Synpunkter på ombyggnation av Gränna och Visingsö hamnar (pdf)

2011-04-26 Angående tillståndprövning av Karlsborgmålet Hammaren (pdf)

2011-03-23 Förslag till fångstförbud för harr i Vättern (pdf)

2011-03-15  Slutbetänkande av Fiskelagsutredningen (Jo 2007:03). Med fiskevården i fokus - en ny fiskevårdslag (SOU 2010:42)

2011-02-21 Skrivelse till Landsbygdsdepartementet Rörande nya gränsvärden för dioxin i Vätternfisk

2009-09-01 Synpunkter på remiss "Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivning" (pdf)

2009-05-11 Synpunkter på remiss "Förvaltningsplan för fiske & fiske i Vättern 2009-2013" (pdf)

2009-04-27 Synpunkter på utställningshandlingar för vindbruk för Olshammar (pdf)

2009-04-28 Synpunkter på ansökan om miljöfarlig verksamhet på Westal AB (pdf)

2009-04-28 Synpunkter på ansökan om tillstånd för Gränna avloppsreningsverk (pdf)

2009-01-20 Synpunkter på områdesbestämmelser för vindbruk Olshammar 6:17 (pdf)

2009-01-20 Synpunkter på samråd om vattenverksamhet vid anläggande av hamn i Karlsborg, Svanviks Intressenter AB (pdf)

2009-01-19 Synpunkter på samråd om Tillståndsprövning Provplats Karlsborg (pdf)_öppnas i nytt fönster (pdf)

2008-05-23  Yttrande till Länsstyrelsen angående förslag till ändrade föreskrifter i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena (pdf)

2008-05-23  Förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37 om fiske i sötvattensområdena  (pdf)

2007-09-11 Yttrande till Länsstyrelsen angående förslag till ändrade föreskrifter i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena (pdf)

2007-09-06  Yttrande till Länsstyrelsen angående begäran om ankringsförbud i Vättern  (pdf)

2007-07-30  Yttrande över Fiskeriverkets rapport/redovisning av uppdrag att utveckla en lokal och regional samförvaltning av fisket (pdf)

2007  Förslag för effektivisering av fisketillsynen i Vättern  (pdf)