Fakta om Leader Vättern

Yta: 5 955km2 varav 2151 km2 är vatten

Invånarantal: 143 413

Län: Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland Kommuner: Jönköping, Ödeshög, Vadstena, Motala, Askersund, Karlsborg, Hjo, Habo

Regioner: Region Jönköpings län, Region Östergötland, Region Örebro län, Västra Götalandsregionen

Finansiering: Total budget 14 miljoner kronor, varav 50% EU-stöd, 17 % statliga medel och 33 % övrig offentlig medfinansiering. Kommunerna och länsstyrelserna runt Vättern samt Region Jönköpings län är medfinansiärer i dagsläget.

Leader Vätterns vision är ”Vättern är den självklara destinationen för upplevelser kopplade till fisk och fiske och nyttjande av fisk- och kräftresursen sker ekonomiskt, socialt och ekologiskt långsiktigt hållbart”.

För att fokusera arbetet mot att nå visionen och möta de behov som identifierats under utvecklingsstrategins framtagning så har fyra övergripande mål formulerats:  

- 2020 ska Leader Vättern ha bidragit till att stärka Vättern som destination och öka möjligheten till upplevelser kopplade till fisk och fiske

- 2020 ska Leader Vättern ha bidragit till att öka avkastningen av fångsten samt öka samverkan och sysselsättningen inom fisk- och fiskerelaterad näring

- 2020 ska Leader Vättern ha bidragit till ökad livskvalitet hos boende och besökare 

-  2020 ska Leader Vättern ha bidragit till att upprätthålla god beståndsstatus1 och stärka svaga bestånd samt öka kunskapen om Vätterns ekosystem

För att nå de övergripande målen har fyra insatsområden definierats som Leader Vättern kommer att fokusera på:

-  Fiskevård och miljöövervakning

-  Näringslivsutveckling

- Information och samverkan

- Tillgänglighet  

Vad är Leader?

-  Lokalt ledd utveckling genom Leadermodellen bygger på att offentliga, ideella och privata aktörer samlas kring en lokal utvecklingsstrategi som är framtagen i dialog.

- Syftet är att mobilisera engagemang och skapa delaktighet för en gemensam utveckling av ett område, men också att stimulera idékraft och stärka samverkan i den lokala miljön.

- Övergripande mål är en långsiktig och hållbar utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalité.  

Läs mer om lokalt ledd utveckling genom Leader på Jordbruksverkets webbplats.

 

sidan är uppdaterad 2016-02-01