Yrkesfiskare

 

Hamn

Det finns idag 18 yrkesfiskare i Vättern. Denna skara har kraftigt minskat under 1900-talet från att ha varit över 100 rena yrkesfiskare och ca 400 deltidsyrkesfiskare på 1940-talet! De bidrar idag till att hålla bygden kring sjön vid liv och förser oss med den fantastiskt goda och nyttiga mat som fisk och kräftor från sjön utgör. Fångststatistiken från yrkesfisket ger även en viktig information om fiskbeståndens utveckling. Många fiskare säljer och förädlar själva sin fångst medan andra säljer hela eller delar av fångsten till uppköpare. Huvuddelen av fångsten säljs lokalt i omedelbar anslutning till sjön. Dessa försäljningsställen är väl värda ett besök!

Ett rent yrkesmässigt fiske bedrivs bara i ett fåtal sjöar och länder i Europa. I Sverige finns merparten av yrkesfiskarna i de stora sjöarna, Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Samtliga yrkesfiskare har en särskild licens för att få bedriva fiske på allmänt vatten i dessa sjöar. Det finns inte några fångskvoter för fisket i insjöarna utan fiskuttaget begränsas av antalet fiskare och fördelningen av dispenser för fiske med olika redskap.  

Det huvudsakliga yrkesfisket i Vättern bedrivs med stora nät där sik, röding och öring fångas i bottensatta nät medan laxen tas i ytsatta. Därutöver förekommer ett visst fiske med fasta redskap, s.k. fällor, i vilka fångas mindre mängder av flertalet arter under de tider på året då fisken går strandnära. Under 2000-talet har fisket efter kräftor ökat kraftigt och fått allt större betydelse för fisket. Idag är kräftfisket det klart viktigaste för yrkesfiskarna

Under de senaste 10 åren har yrkesfiskarna rapporterat om vikande fångster för flera av sjöns viktigaste arter inte minst röding och sik. Arbetet med att finna orsaker och möjliga åtgärder pågår för närvarande från berörda myndigheter (Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelserna) i samarbete med yrkesfiskarnas organisationer, Vätternvårdsförbundet m fl.