Fisketillsyn

För att syftet med fiskereglerna skall kunna nås, dvs att erhålla en långsiktig och hållbar hushållning av resursen fisk i Vättern, krävs att vi alla följer gällande regler. Att arbeta för att alla skall följa reglerna är en mycket viktig verksamhet och en helt nödvändig del av fiskevårdsarbetet i sjön. Länsstyrelserna ansvarar för den allmänna fisketillsyn som bedrivs i Vättern i nära samarbete med bl a Vätterns fiskevårdsfond. Det finns dessutom ett antal privata fisketillsynsmän som verkar på enskilt vatten.

För fisketillsynen i Vättern ansvarar Länsstyrelserna runt sjön i samarbete med Sjöpolisen i Västra Götalands län samt Polismyndigheterna runt sjön. Dessutom finns 10 st. frivilliga tillsynsmän i tillrinnande vattendrag.

Frivilligtillynen 

Från vänster Jonas Holmér, Michael Bergström, Peter Laveno, Peter Bratt, Lennart Ottosson, Ola Rolf, Sölve Berndtzen, Fredrik Malmström. Saknas på bilden Tomas Björnell och Anders Spaak.

Angående fisketillsynen för Vättern kan man ringa nedanstående telefonnummer.
Michael Bergström telefon: 070-600 91 51

E-post: fisketillsyn.jonkoping@lansstyrelsen.se 

Fisketillsynen i Vättern prioriterar främst:

  1. Åtgärder som har en gynnsam effekt fram för allt på rödingen. Så som kontroll av minimimått, fångstbegränsning, antal beten och krokar för fritidsfiske (utter o trolling) från båt, även vid landning i hamnar, kontroll av fredningsområden, kontroll av fritidsfiskets nätfiske på allmänt vatten på djup överstigande 30 meter och bärgning av spöknät efter tips.
  2. Kräftfiske på allmänt vatten. Såsom kontroll av fiske utanför tillåten tid, antal burar, utmärkning/märkning, minimimått och flyktöppningar.
  3. Information. Tillsynen ska tillsammans med länsstyrelsernas fiskefunktioner arbeta med informationsinsatser för ökad kunskap och förståelse för gällande regler. Deltaga på möten med större fritidsfiskeklubbar och större tävlingar samt löpande mediebevakning är en del av arbetet.

Diagram fisketillsyn Vättern 2011 

Policyn vid fisketillsynen är att alla tydliga brott mot fiskelagstiftningen anmäls till polisen.

Du kan bidra till att förbättra tillsynen genom att anmäla observerade olagligheter till Michael Bergström eller direkt till din Länsstyrelses fiskefunktion. Vid anmälan av spöknät (omärkta herrelösa nät) som leder till att näten kan bärgas betalar Vätterns fiskevårdsfond ut en ersättning. Ersättningen är högre om man dessutom bärgar näten själv och kontaktar tillsynen

Då reglerna är till för att du skall få ett bättre fiske hoppas och tror vi att alla inser nödvändigheten av att följa reglerna och gör detta helt frivilligt!

 Registrering av lekfisk i Vätterns tillflöden