Fiskebestämmelser

 

firre

För att vi alla idag och i framtiden skall kunna njuta av fisket i Vättern krävs en långsiktig och hållbar hushållning av resursen fisk. Av den anledningen tar Havs- och vattenmyndigheten fram bestämmelser som reglerar fisket. De flesta bestämmelserna är avsedda att bevara tillräckligt stora bestånd av fisk samt ge dessa goda möjligheter för lek och reproduktion. Det är en bra garant för ett framtida fiske!

Bestämmelser om minimimått innebär att fisken ska ha uppnått en viss storlek innan den får fångas. Oftast är laglig storlek på nätmaskorna kopplade till detta. Tanken är att fisken åtminstone ska leka en gång innan den blir lovlig att fånga.

Bestämmelser om fredningstider och fredningsområden är avsedda att skydda lekande eller lekvandrande fisk.

Bestämmelser om redskapsbegränsningar och fångstbegränsningar är till för att inte fiskbestånden ska äventyras genom ett allt för hårt fiske.

I detta avsnitt kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som vill fiska i Vättern.

Juridiskt finns det dessa kategorier fiskare i Vättern:

  • Fritidsfiskare, besökare som fiskar där fisket är fritt för var och en. Sportfiskare som fiskar med handredskap och husbehovsfiskare som fiskar med mängdfångande rörliga redskap.
  • Yrkesfiskare som fiskar med stöd av yrkesfiskelicens     
  • Fiskerättsägare som fiskar på eget vatten    

Här redovisas de regler som du som är fritidsfiskare och som sportfiskar behöver känna till samt ett urval av reglerna för fritidsfiskarnas husbehovsfiske. Personer med yrkesfiskelicens beviljas undantag från vissa regler för att kunna bedriva ett lönsamt fiske. Vissa av reglerna gäller inte för fiskerättsägare som fiskar på eget vatten. Om Du bara är intresserad av reglerna för kräftfiske nås dessa här: Kräftfiskeregler.

Sportfiska rätt på Vättern (PDF) är ett regelblad som innehåller en kortversion innefattande de viktigaste reglerna för kräft- och sportfiske som en pdf-fil klar för utskrift. Denna bör du alltid ha med dig i båten vid fiske! Regelbladet kan du även finna i anslutning till informationsskyltar vid sjön.

Återgivningen av bestämmelserna som reglerar fisket i Vättern är uppdaterade den 1 juli 2008 och hämtade från.

  • Fiskelagen (SFS 1993:787) innehåller grundläggande bestämmelser om rätten att fiska.
  • Förordningen om fisket - vattenbruket och fiskerinäringen (SFS 1994:1716) är fastställd av regeringen. Förordningen anger bl a vilka redskap som får användas för fritidsfiske. 
  • Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (HVMFS) innehåller föreskrifter som tillkommit av fiskevårdsskäl, t.ex fredningstider, minimimått, fångst- och redskapsbegränsningar. Flertalet regler som gäller i Vättern finns i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena.
  • I lag om gräns mot allmänt vattenområde (SFS 1950:595) hittar du bestämmelser för allmänt - enskilt vatten, enklavregeln och kilometerregeln.
  • Fiskeriverkets tolkning av "öppen strand" härstammar från gamla dokument. När fiskebestämmelserna för Vättern tillkom tog man hänsyn till hur utterfisket bedrevs utanför de branta stränderna. Fiskeriverkets jurist tolkade 1996-10-03 äldre dokument. Det är den tolkningen vi utgått ifrån.

Vill du ta del av fiskebestämmelserna för Vättern i sin helhet hittar du aktuell lagstiftning på Internet via Havs- och vattenmyndigheten och Rixlex. För övrigt material och information kontaktar du Länsstyrelsernas fiskeenheter vars adresser finns under Kontakt.