Märkning och utmärkning av fiskeredskap

Det finns särskilda föreskrifter om hur märkning och utmärkning av utestående fiskeredskap skall ske i Vättern. Reglerna finns för att dels ge information till båtfarare och andra fiskare om var det finns utsatta fiskeredskap och dels för att möjliggöra kontroll av fisket.

Föreskrifterna om märkning och utmärkning gäller inte vid fiske från is.

För mer info se Havs-och vattenmyndighetens författningssamling fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14)  om märkning och utmärkning av fiskeredskap och vattenbruksanläggningar. Fiskeriverket har även tagit fram en särskild folder (pdf).

Utmärkning av fiskeredskap

Begreppet utmärkning avser fiskekula, cylinder eller vakare (=våle) som på ytan märker ut var fiskeredskap finns. Alla utestående fasta eller rörliga redskap i Vättern skall vara utmärkta enligt föreskrifterna. Beroende på vilken typ av redskap som används kan/skall olika typer av utmärkning användas. Generella regeln är att de utestående redskapen skall utmärkas med en vakare i vardera änden men vissa undantag för korta redskap finns (se nedan).

utmärkning av fiskeredskap

Vakaren skall ha en höjd av minst 120 cm över vattenytan och vara försedd med en flagga i ostsektorn (halva kompasscirkeln från nord genom ost till och inkluderaden syd) och två flaggor i västsektorn (halva kompasscirkeln från syd genom väst till och inkluderande nord). En vakare får inte vara röd eller grön.

Ovan översta flaggan på vakaren skall dessutom finnas minst 6 cm breda gula ljusreflexer synliga hela horisonten runt. Två reflexband vid dubbelflagg och ett vid enkelflagg. Avståndet mellan två ljusreflexer på en vakare skall vara minst 2 gånger bandet bredd. Flaggorna på vakaren skall vara fyrkantig med den kortaste kanten minst 25 cm. Avståndet mellan två flaggor på samma vakare skall vara minst 20 cm. Avståndet mellan flaggan och vattenytan skall vara minst 50 cm. Flaggor som markerar ändarna på samma redskap skall vara identiska men får inte vara vita.

Fasta redskap skall markeras med ett gult kryss i toppen av ändvakaren. Kryssen skall ha en minsta höjd och bredd av 40 cm. Stapelbredden skall vara minst 40 cm. Krysset skall vara försett med en ljusreflex i varje ytterände. Vakaren skall här ha en höjd av minst 2 m över vattenytan.

Ytstående redskap (redskap som inte kan överseglas av fartyg med normalt djupgående) skall markeras med "klot" i toppen av vakarna. Klotet skall ha en minsta diameter av 25 cm. Klotet får inte vara rött eller grönt. En vakare som markerar ytstående redskap skall vara försedd med radarreklektor.

Överseglingsbara redskap kortare är 300 meter kan förutom vakare och flaggor (vålar) utmärkas med vita, gula, röda eller orangefärgade fiskekulor med en diameter av minst 150 millimeter. Enstaka tina/bur/mjärde eller redskap kortare än 50 m får utmärkas med endast en fiskekula.

Linan som används mellan redskap och vakare/fiskekula skall vara tillverkad av sjunkande material eller vara nertyngd.

Märkning av fiskeredskap

Begreppet märkning avser markering på vakare, fiskekula eller cylinder med uppgifter om fiskeredskapets användare.

Alla redskapsmarkeringar skall märkas med namn och adress eller namn och telefonnummer samt bokstaven F för dig som bedriver fritidsfiske på allmänt vatten och ER om du fiskar med stöd av enskild fiskerätt. Yrkesfiskare kan märka med särskilt registreringsnummer som erhålls från Länsstyrelsen.

Vi rekomenderar

  • Färska linor
  • Vålar