Nya regeltolkningar för fisket i Vättern 2009

För att få enhetliga fiskeregler i  landet ändras från och med 2009 tolkningen av reglerna avseende utmärkning av redskap i Vättern. Den ändrade tolkningen innebär att endast vakare, fiskekula eller cylinder godkänns som utmärkning. Dunkar och liknande godkänns inte. Vidare ska vakare reflexmärkas i toppen. Om flera personer fiskar med utestående redskap tillsammans är det inte tillåtet att länka ihop de olika personernas redskap.

Det är Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap och vattenbruksanläggningar som reglerar hur man ska märka ut sina redskap vid fiske i Vättern.

Ett rörligt redskap ska, om inte annat framgår vara utmärkt med en vakare i vardera änden. En vakare i ostsektorn ska vara försedd med en flagga och en ljusreflex och en vakare i västsektorn med två flaggor och två ljusreflexer.

Ett överseglingsbart redskap kortare än 300 meter får i stället för med vakare vara utmärkt med en fiskekula i varje ände. Är redskapet kortare än 50 meter får det utmärkas med endast en fiskekula eller med en cylinder. En fiskekula ska vara klotformad med en diameter av minst 15 centimeter. En cylinder ska vara minst 20 centimeter lång och minst 6 cm i diameter. Färgen på fiskekula eller cylinder ska vara röd, orange, gul eller vit.Om så önskasa kan utöver ovanstående kompletteras med dunkar eller dylikt.

Dessutom ska liksom tidigare utestående fiskeredskap, genom markering på vakare, fiskekula eller cylinder, vara märkta med uppgifter om användare genom namn och adress eller namn och telefonnummer. Den som bedriver fritidsfiske ska märka med stora bokstaven F och den som fiskar med stöd av enskild rätt med stora bokstäverna ER.

Överträdelser av regelverket kommer att polisanmälas.

Bakgrund

Under det senaste året har samverkan med andra berörda myndigheter utökats via samverkan inom Fisketillsyn Väst. Detta forum hanterar frågor som berör fisketillsynen i Vänern, Vättern samt Västkusten och består av representanter från Fiskeriverket, Sjöpolisen, Kustbevakningen och de berörda Länsstyrelserna. Ett resultat av samverkan är att möjligheter för operativ samverkan klarlagts och att det framkommit att vissa fiskeregler tolkats olika. Skillnaderna i tolkningar berör bl a reglerna om utmärkning i Vättern. För att möjliggöra en operativ samverkan krävs att regeltolkningarna är lika oavsett var och vem som utför tillsynen. Regeltolkningen i Vättern ändras nu därför.

Fiskekula  Vakare (våle), minsta höjd 1,2 m

 

 

I Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap och vattenbruksanläggningar finns mer detaljer kring hur utmärkningen ska ske, t ex avseende storlek och placering på flaggor mm.

________________________________________________