Enkät fritidsfisket i Vättern 2015

Fritidsfiske omfattar både sportfiske och fiske med mängdfångande redskap såsom fiske med bur, nät eller ryssja. Fritidsfisket har stor betydelse för bygden runt Vättern. För att kunna utveckla fisket och förvalta fiskbestånden behövs information om fisket. Vi hoppas att du vill bidra till att ge en aktuell bild av fritidsfisket i Vättern genom att besvara denna enkät! Enkäten avser allt fiske i Vättern utan licens under 2015, både på enskilt och allmänt vatten.
Foto: Rasmus Linderfalk, Länsstyrelsen Jönköping

Bildtext: Enkätundersökningen omfattar allt fritidsfiske på Vättern under 2015, det vill säga allt fiske utan yrkesfiskelicens.

Besvara enkäten här

 

Enkäten är öppen att besvara för alla och svaren behandlas anonymt. Har du fått en pappersversion av enkäten hemskickad får du gärna i första hand besvara den digitalt. Om det är fler i hushållet som fiskat i Vättern under 2015 kan även de besvara enkäten digitalt eller beställa en ny pappersenkät från Ann-Sofie Weimarsson på Länsstyrelsen i Jönköping via e-post annsofie.weimarsson@lansstyrelsen.se  eller telefon 010-223 63 66. Har du fått enkäten hemskickad men svarar digitalt ber vi dig fylla i ID-nummer på den digitala enkäten. Då kan vi räkna ut svarsfrekvens och du slipper påminnelser från oss. ID-numret är fyrsiffrigt och du hittar det högst upp i adressfältet.

Enkäten kan se ut att vara lång, men kom ihåg att om du inte har fångat en viss art eller fiskat med ett visst redskap eller metod behöver du inte svara på frågorna om det. Exempelvis om du inte har fångat någon lake behöver du inte svara på frågorna om lake eller om du inte har trollat efter gädda behöver du inte svara på frågorna om trollingfiske efter gädda. Det enkätverktyg vi haft tillgång till har haft begränsade möjligheter att göra en tilltalande enkät. Exempelvis har vi inte kunnat anpassa enkäten efter dina svar, vilket hade resulterat i en mer tilltalande och kortare enkät. Vi hoppas att du har överseende med detta. Samtidigt hoppas vi också att vi kan göra en bättre och enklare enkät nästa gång.  

Syftet med enkäten

Vårt mål är att skapa en aktuell bild av fritidsfiskets omfattning och fångst, både vad som tas upp och vad återutsätts efter fångst. Genom att kombinera data från enkät­undersökningen och observationer av hur många som fiskat kommer vi att göra en uppskattning av den totala fångsten i sjön. Uppgifterna är viktiga för att Vätterns fisk och kräftor ska kunna förvaltas långsiktigt hållbart, vilket kan ge ett ännu bättre fritidsfiske i framtiden. Ju säkrare data desto mindre av försiktighets­principen behöver tillämpas. Undersökningen kan även visa hur många som fiskar på Vättern, vilket är viktigt för att visa på Vätterns betydelse för bygden runt sjön.

Bakgrund Vättern

består huvudsakligen av allmänt vatten där allmänheten har möjligheter till fiske utan fiskekort, förutsatt att uppsatta regler följs. Fritidsfisket i sjön är omfattande, inte minst trollingfisket efter lax, öring och röding. Fritidsfisket är en viktig aktivitet för folkhälsa och bidrar även till den regionala ekonomin. Tidigare undersökningar visar att sportfisket har ökat och fortsätter att öka medan det traditionella husbehovsfisket med nät, långrev med mera minskar. Eftersom fritidsfisket och bestånden av flera för fisket viktiga arter hela tiden förändras är det nu hög tid för en ny undersökning. Resultaten kommer att ligga till grund för beslut rörande ett långsiktigt hållbart och rationellt nyttjande av den värdefulla resurs som Vätterns fisk och kräftor utgör.

Bestånden av röding och öring har på senare år visat tecken på återhämtning, medan fångster av lax är helt beroende av utsättningar. Vid den senaste enkätundersökningen 2010 beräknades fritidsfisket fångst av röding och öring utgöra 80-90 % av den totala fångsten av dessa arter. Dessutom uppskattades att 30 000 rödingar återutsattes vid trolling och utterfiske. I Vättern utgör fritidsfisket en betydande andel av den totala fångsten av fisk och kräftor varför bra skattningar av fritidsfiskets fångst är viktigt som komplement till statistik från yrkesfisket.

Fram till 1993 var inrapportering av fångst obligatorisk för husbehovsfiske och trolling. Från 1994 upphörde inrapporteringen i och med att den nya fiskelagen infördes. För att få in nya fakta och synpunkter genomför länsstyrelserna runt Vättern återkommande enkätundersökningar angående fisket i sjön. Tidigare sammanställningar kan du ta del av genom rapport nummer 114 och nummer 62 i Vätternvårdsförbundets rapportserie.

Projektet är ett samarbete mellan länsstyrelserna runt Vättern, Vätternvårdsförbundet, Leader Vättern samt frivilliga fritidsfiskare och hamnpersonal. Under 2015 har fritidsfiskets omfattning på Vättern räknats av frivilliga fritidsfiskare, hamnpersonal samt fisketillsynsmän. Under sommaren kommer inkomna svar att analyseras och sammanställas i en rapport. Resultat kommer exempelvis att spridas på Vätternvårdsförbundets hemsida, sociala medier och bland fritidsfiskare.  

Framöver kommer liknande undersökningar övergå till att bli mer digitala. Om du framöver vill delta i liknande undersökningar kan du maila ann-sofie.weimarsson@lansstyrelsen.se  och ange att du vill delta i liknande undersökningar.