Tabergsån med biflöde

Tabergsån klassas som nationellt värdefull för fisket och regionalt särskilt värdefull för naturvården. Som kraftkälla har ån haft stor betydelse för bygdens industriella utveckling och klassas därför som nationellt särskilt värdefull för kulturvården.

 

Klicka på de utmärkta områdena för mer information om respektiva åtgärd.

Tabergsån

 ngsfors övre damm Hulans kvarn Hulans kvarn Ängsfors övre damm Hovslätts kvarn Hökhultsdammen

Tabergsån fungerar som  lek- och uppväxtområde för Vätteröring och de nedre delarna är ett reproduktionsområde för Vätterharr. Under våren leker även den rödlistade arten flodnejonöga i ån. Tabergsån har ett flertal tillflöden, bl.a. Lillån, Sandserydsån och Kallebäcken (se karta).

Sedan 1987 kalkar man några våtmarker i den övre delen av Tabergsån. Kalkningen bidrar bland annat till att bevara öringen i ån som är försurningskänslig.  

I Tabergsån och i biflödena finns flera av människan skapade vandringshinder som försvårar eller omöjliggör för öringen att nå sina ursprungliga lekplatser. Idag pågår därför arbete med att på olika sätt skapa fria vandringsvägar så att öringen ska kunna nyttja större delar av sina lek- och uppväxtområden. Detta ökar produktionen av öringungar (smolt) som vandrar ut i Vättern och är därmed positivt för fisket i sjön.

diagram öringproduktion Tabergsån

Bildtext: När samtliga Vätterbäckar är restaurerade kommer årsproduktionen av öring att öka med 37%, vilket motsvarar ca 20 000 individer.

 

För information om fiskeregler i Vättern och Vätterbäckarna, se regelblad (pdf).