Hulans kvarn

Hulans kvarn

Här på Kallebäckens södra sida låg tidigare Hulans kvarn med anor från 1700-talet. Kvarnen drevs med vattenhjul från ett fall med fördämning uppströms. Kvarnen revs i början av 1940-talet och senare anlades en väg ovanpå dammvallen. Dammen är numera delvis avsänkt och vattnet leds i kulvert under den nya vägen.

Dammvallen utgjorde tidigare ett vandringshinder för fisk. Med hänsyn till den värdefulla kulturmiljön på platsen valdes att anlägga ett s.k. omlöp istället för att riva ut dammen. Ett omlöp är en mindre sidofåra med en slingrande form som fördelar fallhöjden över en längre sträcka.

Omlöpet som färdigställdes 2002 är ca 70 meter långt och har tillsammans med övriga restaureringsåtgärder i Kallebäcken medfört att större delar av Vätteröringens ursprungliga lek- och uppväxtområden har tillgängliggjorts.

Bildtext: Området för omlöpet före och efter åtgärd.(foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län)

Bildtext: Hulans kvarn på 1930-talet.(foto: Jönköpings läns museum)