Hovslätts kvarn

Hovslätts kvarn

Från 1600-talet till början av 1700-talet fanns en hammarsmedja på denna plats som senare ersattes med en kvarn och en såg. I början av 1900-talet tillkom även ett mindre kraftverk som var i drift fram till 1950-talet. Kvarndammen utgjorde länge ett vandringshinder för fisk och hösten 1993 anlades därför en fiskväg i form av en bassängtrappa i anslutning till dammen.

Under de första åren gjordes en rad reparationer och justeringar av trappan och idag bedöms den fungera bra. Varje höst kan man se stor Vätteröring som simmar genom fisktrappan i sin strävan att nå uppströms belägna lekområden.

Tillsammans med övriga restaureringsåtgärder i Tabergsån och Kallebäcken har fisktrappan medfört att fler av Vätteröringens ursprungliga lek- och uppväxtområden har tillgängliggjorts.

Bildtext: Vätteröring som försöker ta sig förbi Kvarndammen innan  fisktrappan byggdes. (Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län)