Ängsfors övre damm

Ängsfors övre damm

Vid Ängsfors anlades 1896 en snickerifabrik som drevs med ett vattenhjul. 1907 anslöts en likströmsgenerator till vattenhjulet och 1914 ersattes det med en turbin. Samma år anlades Ängsfors övre damm (även kallad Nyréns damm) för reglering av vattenflödet. Driften i den lilla kraftstationen pågick fram till 1965 och 1970 revs fabriken. Efter att driften av fabriken lades ner hade dammen inte längre någon praktisk funktion.

Fallhöjden på 1,5 meter innebar att dammen länge utgjorde ett vandringshinder för fisk. För att möjliggöra fiskvandring revs den därför ut år 2002. Utrivningen medförde att det tidigare indämda området omvandlades till en ca 70 meter lång strömmande sträcka.

Tillsammans med övriga restaureringsåtgärder i Kallebäcken har utrivningen medfört att större delar av Vätteröringens ursprungliga lek- och uppväxtområden har tillgängliggjorts.

 

Ängsfors övre damm före och efter utrivning.

Bildtext: Ängsfors övre damm före och efter utrivning (foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län)